Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สกสค.ยันออมสินหักเงินโดยพลการไม่ได้

Advertisement

“พินิจศักดิ์”เผยกรรมการบริหารกองทุนช.พ.ค.-ช.พ.ส.เห็นชอบลดการหักเงิน
สมาชิกเสียชีวิตเหลือร้อยละ 3 จี้ธนาคารออมสินคืนเงิน 86 ล้านบาท
ยันไม่เคยมีข้อตกลงให้หักเงินในบัญชีได้โดยพลการ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement


Advertisement

วันนี้ (18 ส.ค.) นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
และโครงการการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่
สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.)
มีมติเห็นชอบให้ปรับลดการหักเงินค่าใช้จ่ายในกิจการตามระเบียบการฌาปนกิจ
สงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิต จากเดิมร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 3
ซึ่งจากนี้สำนักงาน สกสค.จะต้องเร่งยกร่างระเบียบสำนักงาน
สกสค.ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่
และเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ให้ความเห็นชอบ คาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือนตุลาคม 2558 นี้

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่ธนาคารออมสิน
ดำเนินการถอนเงินออกจากบัญชีเงินสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการ
ช.พ.ค.โครงการ 6 ไปจำนวน 86 ล้านบาท
เพื่อหักกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระเงินกู้ 3 งวดติดต่อกัน โดยที่สำนักงาน
สกสค.ยังไม่ได้แจ้งอนุญาตให้ดำเนินการถอน และที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.
ซึ่งมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศธ.เป็นประธาน
ได้มอบหมายให้ตนทำหนังสือแจ้งย้ำไปยังธนาคารออมสินและขอให้ทางธนาคารนำเงิน
ที่ถอนไปคืนกลับมานั้น เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา
ตนได้ทำหนังสือส่งถึงธนาคารออมสินแล้ว โดยระบุว่า
1.ขอให้ทางธนาคารออมสินชี้แจงการดำเนินการตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติในกรณี
หนี้ค้างชำระ ได้แก่ ผิดนัดไม่ชำระหนี้เดือนที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ 2
เดือนติดต่อกัน และผิดนัดไม่ชำระหนี้ 3 เดือนติดต่อกัน
ว่าทางธนาคารออมสินสาขาและธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ได้ดำเนินการกับผู้กู้
และผู้ค้ำประกันอย่างไรบ้าง หากดำเนินการขอให้แนบหลักฐานประกอบด้วย
2.ขอให้ชี้แจงกรณีที่ธนาคารออมสินถอนเงินจาก
บัญชีเงินสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค.โครงการ 6 ทั้งที่ สำนักงาน
สกสค.ยังไม่ได้แจ้งอนุญาต และ3.ขอให้ธนาคารออมสินคืนเงินจำนวน 86 ล้านบาท
ทั้งนี้ ขอให้ทางธนาคารเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

“ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมาจากธนาคารออมสิน
แต่มีข่าวออกมาว่าผู้บริหารธนาคารออมสินระบุว่า
สามารถหักเงินจาก“เงินสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการ ชพค. โครงการที่ 6”
เนื่องจากเป็นไปตามข้อตกลงที่สามารถดำเนินการหักเงินในยอดดังกล่าวได้
ซึ่งผมได้มีการตรวจสอบข้อตกลงในเบื้องต้น รวมทั้งได้สอบถามกับคณะกรรมการ
สกสค. และได้รับการยืนยันว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทางธนาคาร
และไม่เคยอนุญาตให้ทางธนาคารหักเงินจากบัญชีในโครงการที่ 6
ตามที่อ้างแต่อย่างใด”นายพินิจศักดิ์ กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00 น.

You might also like