สกสค. เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1194

สกสค. เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Advertisement

เปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

 

สกสค. เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ด้วยหลักการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) และเพื่อให้การเรียนรู้และพัฒนาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรภายใต้สถานการณ์ที่เป็นข้อจำกัด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) จึงได้ปรับรูปแบบวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียน (Face to Face) มาเป็นรูปแบบวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – learning) การอบรมออนไลน์หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมคลิกที่นี่

Advertisement

สกสค. เปิดคอร์สอบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเชิญชวนเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 25 ชั่วโมงโดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนและระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นฐาน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 500 คน โดยกรอกสมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ ตามรายการระบุ ซึ่งข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน และสำนักงานจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากขอบเขตที่สำนักงานได้กำหนดไว้

ขอบคุณเนื้อหาจาก สกสค.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ตัวอย่าง ID PLAN 2565 แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2565 ตัวอย่าง แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/