สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ 2565 ระดับห้องเรียน ประกาศรายชื่อสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

109

สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ 2565 ระดับห้องเรียน ประกาศรายชื่อสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ 2565 ระดับห้องเรียน ประกาศรายชื่อสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ 2565 ระดับห้องเรียน ประกาศรายชื่อสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน
สถานศึกษาต้นแบบ การประกันคุณภาพ 2565 ระดับห้องเรียน ประกาศรายชื่อสถานศึกษาต้นแบบ การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เห็นชอบให้มีสถานศึกษาต้นแบบ การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ใน 38 เขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการบูรณาการ ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 แห่ง และให้การส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ทําหน้าที่วิชาการ ครูแกนนําที่สอนในรายวิชาหลัก ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพ และทีมที่ปรึกษา IQA ระดับภูมิภาค ทั้งองค์ความรู้ และทักษะที่จําเป็นในการบริหารจัดการ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยใช้แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaming Community: PLC) สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study: LS) พร้อมทั้งพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Collaborative – 5 STEPS: Co – 5 STEPS)

สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ 2565 ระดับห้องเรียน ประกาศรายชื่อสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน
สถานศึกษาต้นแบบ การประกันคุณภาพ 2565 ระดับห้องเรียน ประกาศรายชื่อสถานศึกษาต้นแบบ การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน
สถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ 2565 ระดับห้องเรียน ประกาศรายชื่อสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน
สถานศึกษาต้นแบบ การประกันคุณภาพ 2565 ระดับห้องเรียน ประกาศรายชื่อสถานศึกษาต้นแบบ การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

ขอบคุณเนื้อหาจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม Active Learning ด้วยระบบ GPAS 5 Steps การปฏิรูปการศึกษา 8 ด้าน เน้น Active Learning คิดเป็นกระบวนการชั้นสูงเชิงระบบ “GPAS 5 Steps”