สถานี ก.ค.ศ. การนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ทวีคูณ

482

สวัสดี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จะกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า
สอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ “
เป็นการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม
หรือวิทยากรอิสลามศึกษาตามประกาศแนวการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิส
ลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการกำหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ
ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา
ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน
ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย
โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกำหนด” นอกจากนี้ยังต้องมีวุฒิที่
ก.ค.ศ.รับรอง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ด้วย

ซึ่ง
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับการสอบถามจากพนักงานราชการ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
(จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ จ.สงขลา เฉพาะอำเภอเทพา สะบ้าย้อย จะนะ
และนาทวี) ว่า
จะสามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทวีคูณ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว1 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
เพื่อให้สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
มาใช้ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ได้หรือไม่

ใน
เรื่องนี้เมื่อพิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว1 ลงวันที่ 14
มีนาคม 2551 เรื่อง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้ว
สาระสำคัญของหนังสือนี้
ให้ใช้เฉพาะการนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของข้า
ราชการเป็นทวีคูณ เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น
ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ
ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูช่วย
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส
ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี
และอำเภอสะบ้าย้อย) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว17 ลงวันที่
26 พฤศจิกายน 2557 ก็มิได้มีข้อใด ที่ระบุว่าให้พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว
สามารถนับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นทวีคูณได้ 
ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ครบ 3 ปี
เช่นเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อื่น ๆ
จึงจะมีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้

หวังว่าความรู้ที่นำมาฝากในวันนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

ที่มา  :  หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2559