สถานี ก.ค.ศ. การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ (จบ)

620

สถานี ก.ค.ศ.

การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ (จบ)

                  

                   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
สัปดาห์ที่ผ่านมาได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว
๑/๒๕๕๙ มาให้ความรู้ไปบางส่วนแล้ว ในสัปดาห์นี้จะนำส่วนที่ต่อเนื่องกันมาให้ความรู้เพิ่มเติม ดังนี้

             
๖.  ผู้ขอรับการประเมินต้องจัดทำข้อเสนอในการพัฒนางาน ตามองค์ประกอบ ๔ ข้อ
ที่ ก.ค.ศ. คือ ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา
แนวทางการตรวจสอบและการประเมินผลการพัฒนา จำนวน ๑ เรื่อง
โดยต้องเป็นเรื่องที่พัฒนาต่อยอดมาจากผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่
ประจักษ์ที่เสนอขอในครั้งนี้
และสอดคล้องกับสาขา/สาขาวิชา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมิน
ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน

             
๗.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจาก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง และส่วนราชการต้นสังกัด
ซึ่งมีรายชื่อส่งถึงสำนักงาน ก.ค.ศ.
ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น
การที่จะผ่านการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะหรือไม่จะต้องได้รับการ
ประเมินจากคณะกรรมการ ณ สถานที่ปฏิบัติงานก่อน

             
๘.  ผลงานดีเด่นที่ได้ใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วไม่สามารถนำมาเสนอขอเพื่อขอรับการประเมินเพื่อให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้อีก เช่น รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนยื่นขอรับการประเมินและได้รับการอนุมัติไปแล้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนจะนำมาใช้ในการยื่นขอรับการประเมินอีกไม่ได้

             
๙.  หากผู้ขอรับการประเมินรายใดเปลี่ยนตำแหน่ง
หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ตามตำแหน่งเดิมก่อนการประเมินให้
ยุติการประเมิน เช่น เดิมยื่นขอรับการประเมินในตำแหน่งครู
ต่อมาไปสอบคัดเลือกเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานสถานศึกษา
แล้ว กรณีนี้ต้องยุติการประเมิน

             
๑๐. กรณีต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น
แบบคำขอแบบรายงานและแบบข้อเสนอในการพัฒนางาน แบบเสนอรายชื่อผลงานดีเด่น
หรือแบบแสดงรายละเอียด การมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานดีเด่นฯ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ www.otepc.go.th  

             
หวังว่า ๒
สัปดาห์ติดต่อกันนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน คงจะได้รับ
ความรู้ที่ชัดเจนสามารถนำไปประกอบการยื่นเสนอขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะในครั้งนี้และขอให้ทุกท่านได้รับการพิจารณาให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะตามที่ตั้งใจทุกประการ

 

นายพินิจศักดิ์   สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

         

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559