Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ. การประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 (ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ.

การประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 (ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว)

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน สัปดาห์ที่แล้วสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้นำเสนอรายละเอียดการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง (ว 13/2556) ในกรณีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ให้ได้รับทราบไปแล้ว ในสัปดาห์นี้จะนำเสนอการพิจารณาคุณสมบัติกรณีผู้ขอเสนอผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

ผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เป็นผลงานที่ผู้ขอรับ
การประเมินที่มีผลงานดีเด่นที่ได้ดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จ และนำมาเสนอขอรับการประเมิน โดย ก.ค.ศ. ต้องพิจารณาผลงานดังกล่าวอีกครั้งว่าสามารถเทียบเคียงได้กับรางวัลสูงระดับชาติขึ้นไปหรือไม่ ในการรายงาน 

ผู้ขอต้องรายงานผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ตามองค์ประกอบ จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่ 

(1) ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานจนเป็นที่ประจักษ์และมีหลักฐานชัดเจน 


(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

(3) เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ชุมชน สังคม วงวิชาการ และวงวิชาชีพ 

และ (4) เป็นแบบอย่างที่ให้ผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้ โดยต้องมีเอกสารหลักฐานมาประกอบการพิจารณาด้วย 

ทั้งนี้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ จะพิจารณาจากการรายงานตามองค์ประกอบและเอกสารการรายงานของผู้ขอเป็นสำคัญ ซึ่งจากการพิจารณาคุณสมบัติในช่วงที่ผ่านมาพบว่า ผู้ขอรับการประเมินส่วนใหญ่รายงานข้อมูล 4 องค์ประกอบ ไม่ชัดเจนและไม่มีหลักฐานประกอบการพิจารณาผลงานดังกล่าว รวมทั้งนำรางวัลที่ ก.ค.ศ. ไม่รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป (ก.ค.ศ. รับรอง 203 รางวัล) มาเสนอขอเป็นผลงานเทียบเคียง และผลงานดังกล่าวไม่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป 

 

ตำแหน่ง

คำขอทั้งหมด

ผลการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ

วิเคราะห์แล้ว

รอเสนอที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ

คงเหลือ

มีคุณสมบัติ

ไม่มีคุณสมบัติ

รวม

ครู

1,883

180

385

565

750

568

ผู้บริหารสถานศึกษา

2,976

164

806

970

1,170

836

ผู้บริหารการศึกษา

375

9

173

182

8

185

ศึกษานิเทศก์

103

4

19

23

10

70

รวม

5,337

357

1,383

1,740

1,938

1,659

 

สำหรับจำนวนผลการพิจารณาคุณสมบัตินั้น อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจฯ ได้พิจารณาไปแล้ว จำนวน 1,740 ราย และขอสรุปข้อมูลที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการ ดังนี้

 

                                                                                ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

 

ทั้งนี้ การแจ้งมติ ก.ค.ศ. ให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบนั้น ในระยะแรกเป็นการแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติเพื่อให้ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้แจ้งเหตุผลในการพิจารณาสำหรับรายที่ ก.ค.ศ. มีมติว่าไม่มีคุณสมบัติให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบเพื่อแจ้งผู้ขอทราบต่อไป

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2561 สำนักงาน ก.ค.ศ. จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้ และรายใดที่มีรายชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติและประกาศทางเว็บไซต์แล้วนั้น ก.ค.ศ. จะตั้งคณะกรรมการไปประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ขอให้ท่านได้เตรียมเอกสารหลักฐานรอรับการประเมินต่อไป

 

 

พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

 

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

เผยแพร่ทางคอลัมน์ “สถานี ก.ค.ศ.”

 

หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่  11  มิถุนายน 2561

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

 

 


You might also like