Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและการเตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้ (26 เม.ย. 2561) เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. และการเตรียมสอบครูผู้ช่วย ที่สำนักงานก.ค.ศ. ได้นำเสนอผ่าน สถานี ก.ค.ศ. โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

สถานี ก.ค.ศ.

Advertisement

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. และการเตรียมสอบครูผู้ช่วย

               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน จากสัปดาห์ที่แล้ว ได้นำความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ซึ่งศาลปกครองอุบลราชธานี ได้อ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ตามคำสั่งที่ คบ.51/2561 แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยศาลปกครองสูงสุดมีความเห็นว่า หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 10 และข้อ 11 ของ ว 24/2560 ไม่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกคำขอของผู้ฟ้องคดี

               สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ยกเลิกการชะลอการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุดที่ ศธ 0206.4/734 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และกำหนดให้ดำเนินการพิจารณาย้าย ดังนี้

               1. กรณีที่ กศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกและมีมติแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

               2. กรณีที่ กศจ. พิจารณาย้ายครั้งแรกยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการพิจารณาย้ายผู้ที่ยื่นคำร้องขอย้ายกรณีปกติ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2560 โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายที่มีอยู่เดิม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

               ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/420 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่งจะทำให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดำเนินการได้ทันที และจะช่วยให้สถานศึกษามีผู้บริหารสถานศึกษาเข้าไปบริหารงานได้ทันเปิดภาคเรียน
ที่ 1/2561

Advertisement

               นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ค.ศ. ยังได้หารือแนวทางการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ซึ่งที่ประชุมจะได้มีการพิจารณารายละเอียดและมีมติอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้ผู้สนใจที่จะมาสมัครสอบในครั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมในเบื้องต้น จึงขอให้ผู้สนใจเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองจากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.

และพิมพ์มาแนบเอกสารรับรองคุณวุฒิไว้เสียแต่เนิ่น ๆ หากตรวจสอบแล้วไม่พบการรับรองคุณวุฒิที่สำเร็จมาให้ติดต่อไปยังสถาบันการศึกษาเพื่อสอบถามการรับรองคุณวุฒินั้น ซึ่งหากสถาบันการศึกษายังไม่ได้ส่งคุณวุฒิให้ ก.ค.ศ. รับรอง จะได้ดำเนินการได้ทันท่วงที และสำนักงาน ก.ค.ศ. จะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องฯ ได้ก่อนเปิดรับสมัครด้วยเช่นกัน ซึ่งจะไม่ทำให้ผู้ที่ตั้งใจมาสมัครสอบเสียสิทธิ์ในการสมัครสอบครั้งนี้

                                                                  

                                                                 พินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

                                                                   เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ. 26 เม.ย. 2561

You might also like