Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ. ไขข้อข้องใจการบริหารงานบุคคลในช่วงเปลี่ยนผ่าน

Advertisement

สถานี ก.ค.ศ.

เพิ่มเพื่อน

ไขข้อข้องใจการบริหารงานบุคคลในช่วงเปลี่ยนผ่าน

Advertisement

 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน
นับตั้งแต่ที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งที่ 10/2559
และ คำสั่งที่ 11/2559
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
โดยกำหนดให้มีศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา
ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ในความสนใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวนมาก พลเอก ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เป็นอย่างยิ่ง โดยท่านได้สื่อสารทำความเข้าใจผ่านสื่อมวลชนเป็นระยะ ๆ

สำหรับ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ตั้งศูนย์ประสานงาน เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ
และรับข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 280 2835
โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้สนใจสอบถามเรื่องต่าง ๆ เข้ามายังสำนักงาน
ก.ค.ศ. เป็นจำนวนมากในวันนี้จึงนำข้อคำถามนั้นมาบอกกล่าวให้ได้ทราบกัน
ดังนี้

1.การ
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 1/2559 และประกาศผลการคัดเลือกแล้วรอการเรียกบรรจุ
จะถูกยกเลิกผลการคัดเลือกหรือไม่

ตอบ
ผลการคัดเลือกจะไม่ถูกยกเลิกไป
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถที่จะดำเนินการบรรจุแต่งตั้งต่อไปได้
โดยนำเสนอ กศจ. พิจารณา
แต่ทั้งนี้การคัดเลือกกรณีนี้จะไม่มีสิทธิ์ขึ้นบัญชี
เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ฯ
มิได้กำหนดให้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้แต่อย่างใด

2.
ได้ยื่นเสนอขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ซึ่งได้รับการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2
ผ่านแล้ว ในการประเมินด้านที่ 3 ซึ่งเป็นการประเมินผลงานทางวิชาการ
ที่จะต้องส่งให้กรรมการ 3 คน เป็นผู้ประเมิน จะหยุดชะงักหรือไม่

ตอบ
หาก อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาได้พิจารณาและมีมติตั้งกรรมการประเมินไว้ก่อนวันที่ 21
มีนาคม 2559 แล้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการประเมินได้
เมื่อผลการประเมินเป็นประการใดให้นำเสนอ กศจ. พิจารณาและมีมติต่อไป

Advertisement

3.
ได้รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษครบทั้ง 3
ด้านแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องนำเรื่องเข้าเสนอต่อ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา เมื่อไม่มี
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา จะต้องเสนอต่อ กศจ. แต่ขณะนี้ยังไม่มี กศจ. จะทำให้ผลการอนุมัติ
เลื่อนออกไปหรือไม่

ตอบ การอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หากประเมินครั้งเดียวผ่านจะมีผลอนุมัติ
ไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับคำขอและเอกสาร ผลงานทางวิชาการ ครบถ้วน สมบูรณ์
หากกรรมการ
มีมติให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาจะมีผลอนุมัติไม่ก่อนวัน
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับผลงานทางวิชาการที่ปรับปรุงแล้ว
ดังนั้นเมื่อนำเสนอ กศจ.
จึงต้องพิจารณาให้มีผลอนุมัติย้อนหลังไม่ก่อนวันที่รับคำขอครบถ้วนสมบูรณ์ใน
ครั้งแรกหรือไม่ก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผลงานที่ปรับปรุง
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วและไม่ก่อนวันที่ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
การที่ต้องนำเสนอ กศจ. จึงไม่มีผลต่อวันที่อนุมัติ

นอกจากคำถามที่กล่าวแล้ว ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ เพื่อให้ กศจ. ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แต่
ละเขต ควรจัดทำข้อมูลการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอ กศจ.
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงานบุคคล
ข้อมูลปัญหาการบริหารงานบุคคลที่จำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการเป็นการด่วน
ข้อมูล
การบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และข้อมูลการบริหารงานบุคคลที่
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการ
หรือกำหนดแนวปฏิบัติไว้ เป็นต้น 

คงช่วยทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
ยังมีข้อคำถามอีกหลายประการ ซึ่งจะได้นำมาตอบให้ท่านผู้อ่านได้ทราบเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

 

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559

You might also like