สสวท.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

8913
โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

สวัสดีค่ะ วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีโครงการที่น่าสนใจมากของเกี่ยวกับการอบรมออนไลน์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

การดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคำนวณและออกแบบและเทคโนโลยี ที่เน้นสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

รวมถึงส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูและนักเรียนสำหรับการทดสอบ ปี 2564

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศในการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ คลิกที่นี่

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร และได้ปฏิบัติการ PLC จำนวน 20 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/IPST.SpecialProjects/

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110โทรศัพท์ 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750E-mail : [email protected]