สทศ.ประกาศผลสอบโอเน็ตม.6 ภาษาไทยเกินครึ่งวิชาเดียว ที่เหลือตกหมด!

530

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th นั้น สทศ.ได้ประกาศผลสอบโอเน็ต ม.6 เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปจำแนกตามรายสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ดังนี้ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 378,161 คน เฉลี่ย 52.29 คะแนน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้เข้าสอบ 378,924 คน เฉลี่ย 35.89 คะแนน ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 378,779 คน เฉลี่ย 27.76 คะแนน คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 379,064 คน เฉลี่ย 24.88 คะแนน วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 378,268 คน เฉลี่ย 31.62 คะแนน

“โดยภาพรวมผลสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 วิชา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาที่เหลือ คือ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา หากจำแนกตามรายสาระการเรียนรู้ พบว่าสาระวิชาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ ภาษาไทย คือ สาระการฟัง การดู และการพูด ,สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ สาระภูมิศาสตร์ ,ภาษาอังกฤษ คือ สาระภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ,คณิตศาสตร์ คือ สาระจำนวนและการดำเนินการ และวิทยาศาสตร์ คือ สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม”นายสัมพันธ์กล่าว

ผู้อำนวยการสทศ. กล่าวต่อว่า เมื่อจำแนกตามขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง และภูมิภาค พบว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันตก โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในการสอบทุกวิชา โรงเรียนที่ตั้งในเมืองมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งนอกเมืองทุกวิชา และโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งในภาคอื่นๆ ทุกวิชา นอกจากนี้ โรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกวิชา อย่างไรก็ตาม สทศ. ได้จัดทำใบรายงานผลสอบโอเน็ต ดังนี้ ระดับรายบุคคล ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับศึกษาธิการจังหวัดและระดับศึกษาธิการภาค เพื่อให้นักเรียน โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ต้นสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำผลสอบโอเน็ต ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการจำแนกคะแนนตามสังกัดสามารถจำแนกได้ดังนี้                                                                                                                                                                                                                                                                        
 วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 378,161 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.29 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยสังกัดในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร ์) สูงสุด ซึ่ง
มีผู้เข้าสอบ 234 คน ( คะแนนเฉลี่ย= 82.73) รองลงมา คือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต)มีผู้เข้าสอบ 4,077 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 66.10) สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด มีผู้เข้าสอบ 570 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 58.33) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้าสอบ 298,848 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 53.09) และสังกัดสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้เข้าสอบ 48,137 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 49.64) ตามลำดับ

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้เข้าสอบ 378,924 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 35.89 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยสังกัดในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสร ์) สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 234 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 59.77) รองลงมา คือ สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด มีผู้เข้าสอบ 570 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 44.23) สังกัด
ส านักงานค ะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) มีผู้เข้าสอบ 4,086 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 43.83) สังกัดส านักงานค ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้าสอบ 299,381 คน
( คะแนนเฉลี่ย = 36.17) และสังกัดส านักบริหารงานค ะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้เข้าสอบ 48,300 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 34.91) ตามล าดับ

วิชาภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าสอบ 378,779คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 27.76 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยสังกัดในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร ์)
สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 234 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 79.49) รองลงมา คือ สังกัดสำนักงานค ะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) มีผู้เข้าสอบ 4,089 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 50.73) สังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด มีผู้เข้าสอบ 569 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 47.54) สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้เข้าสอบ 48,201 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 30.44) และ
สังกัดสำนักงานค ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้าสอบ 299,381 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 27.35) ตามลำดับ

วิชาคณิตศาสตร์มีผู้เข้าสอบ 379,064 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 24.88 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยสังกัดในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร ์) สูงสุด
ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 234 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 94.36) รองลงมา คือ สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด มีผู้เข้าสอบ 570 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 59.13) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) มีผู้เข้าสอบ 4,091 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 43.97) สังกัดสำนักงานค ณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้เข้าสอบ 299,577 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 24.90) และสังกัดสำนัก
บริหารงานคณ ะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้เข้าสอบ 48,245 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 24.88) ตามล าดับ

วิชาวิทยาศาสตร์มีผู้เข้าสอบ 378,268 คน มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 31.62 ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยสังกัดในก ากับกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนมหิดลวิทยานุสร ์)
สูงสุด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 234 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 71.47)รองลงมา คือ สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด มีผู้เข้าสอบ 570 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 45.18) สังกัดสำนักงานค ะกรรมการ
การอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) มีผู้เข้าสอบ 4,075 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 40.53) สำนักงานค ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้าสอบ 298,954 คน (คะแนนเฉลี่ย = 31.77) และสังกัดสำนัก
บริหารงานค ะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีผู้เข้าสอบ 48,127 คน ( คะแนนเฉลี่ย = 31.03) ตามลำดับ

                                                                                                                                                                                                                                                             
 ดาวน์โหลดไฟล์สรุปรายละเอียดได้ที่นี่!
ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก : มติชนออนไลน์ และ สทศ.