สทศ.พอใจผลทดลองสอบโอเน็ตอัตนัย

432

“สัมพันธ์”เผยผลนำร่องเบื้องต้นสอบโอเน็ตอัตนัยน่าพอใจ
ได้ค่าเฉลี่ยเกินครึ่ง พร้อมประกาศผลอย่างเป็นทางการ 22 ม.ค.

วันนี้(18 ม.ค.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)เปิดเผยว่า
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้
สทศ.ปรับรูปแบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ชั้น
ป.6 ปีการศึกษา 2559 ที่จะจัดสอบในปี 2560 วิชาภาษาไทย
โดยใช้ข้อสอบอัตนัยไม่เกิน 20 % นั้น เมื่อเร็วๆนี้
สทศ.ได้ทดลองนำร่องสอบโอเน็ตนักเรียน ป.6 ใน 3 วิชา โดยใช้ข้อสอบ2 รูปแบบ
คือ วิชาภาษาไทย สอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 80 คะแนน อัตนัย 20 คะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ สอบปรนัย 4 ตัว เลือก 80 คะแนน
อัตนัยระบายคำตอบมีค่าเป็นตัวเลข 20 คะแนน และ วิชาวิทยาศาสตร์ สอบปรนัย 4
ตัวเลือก 80 คะแนน และอัตนัย6 ตัวเลือกโดยเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบ 20
คะแนน ซึ่งผลการสอบเบื้องต้นเป็นน่าพอใจนักเรียนทำข้อสอบอัตนัยได้ค่าเฉลี่ย
55 % โดยจะมีการประกาศผลสอบในวันที่ 22 ม.ค.นี้

ผอ.สทศ.กล่าวต่อไปว่า

จากนี้
สทศ.จะประเมินและวิเคราะห์การสร้างข้อสอบอัตนัย ระบบการตรวจข้อสอบอัตนัย
รวมถึงการบริหารการทดสอบด้านต่าง ๆ
เพื่อให้การสอบโอเน็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม
เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
โดยเบื้องต้นข้อสอบอัตนัยที่กำหนดไม่เกิน 20 % นั้น น่าจะมี 2 ข้อ
ใช้ผู้ตรวจข้อสอบข้อละ 2 คน แต่ถ้าตรวจแล้วยังมีข้อสงสัยอาจจะใช้ผู้ตรวจถึง
3 คน และในการตรวจข้อสอบนั้น จะกระจายส่งไปให้ผู้ตรวจที่เป็นเครือข่าย
สทศ.ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตรวจ โดยผู้ตรวจจะไม่รู้ว่าตรวจให้นักเรียนคนใด
เพราะเราจะปิดชื่อนักเรียนไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลำเอียง “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 16:02 น.