สทศ.สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ นับชั่วโมง ว 21 ได้

4536
สทศ.สพฐ.เปิดอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
👍🏻
“หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)”
✅
1.เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 Wave2 และรัฐบาลมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมถึง สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือที่ นร 1013.3/81 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19
สทศ.สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ นับชั่วโมง ว 21 ได้
สทศ.สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ นับชั่วโมง ว 21 ได้
ซึ่งมีรายละเอียดให้ส่วนราชการต้องปรับปรุงแนวทางและวิธีการเรียนรู้และพัฒนาข้าราชการ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อให้การเรียนรู้และพัฒนาเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานหลักสูตรให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นข้อจำกัด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และแก้ปัญหาข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่ เวลา และสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยมีพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า “การศึกษา คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้” รวมทั้งประหยัดงบประมาณในการดำเนินการ
✅
สทศ.สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ นับชั่วโมง ว 21 ได้
สทศ.สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ นับชั่วโมง ว 21 ได้
2.สทศ.สพฐ. จึงได้ปรับรูปแบบวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียน (Face to Face) มาเป็นรูปแบบวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) คือ “หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดทำจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)”
หลักสูตรฯประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
🅰️หน่วยที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
🅰️หน่วยที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551
🅰️หน่วยที่ 3 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พุทธศักราช 2551
🅰️หน่วยที่ 4 การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา
🅰️หน่วยที่ 5 การพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย
🅰️หน่วยที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการประเมินระดับนานาชาติ
✅3.หลักสูตรนี้ได้อนุมัติให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของ สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563
✅4.หลักสูตรฯ นี้ได้เผยแพร่บน URL: ebet.obec.go.th สำหรับให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้เนื้อหาพร้อมทั้งได้จัดทำคู่มือการลงทะเบียนเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ประกอบไว้ด้วย
✌️#กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
สทศ.สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ นับชั่วโมง ว 21 ได้
สทศ.สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ นับชั่วโมง ว 21 ได้

วิธีการเข้าเรียน และเกณฑ์การพิจารณาผลการฝึกอบรม

วิธีการเข้าเรียน และเกณฑ์การพิจารณาผลการฝึกอบรม
1. ผู้เข้าเรียนสามารถเลือกเรียนหน่วยการเรียนได้ทั้ง 6 หน่วย ตามความสมัครใจ
2. ผู้เข้าเรียนที่ประสงค์ขอนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงการฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน
เกณฑ์การพิจารณา
1. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนตามความต้องการในแต่หน่วยให้ครบ 100 % และ
2. ผู้เข้าเรียนจะต้องทำการทดสอบหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 60 %
3. ผู้เข้าเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะได้รับใบประกาศแสดงผลการฝึกอบรมตามหน่วยการเรียนที่ผู้เข้าสมัครเรียน และสามารถเข้าไปปริ้นใบประกาศได้ที่ หน้าหลัก => เมนู Report และ
4. ผู้เข้าเรียนที่จะนำผลการฝึกอบรมไปนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. จะต้องผ่านเกณฑ์ให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน
5. ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เข้าเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดใน ข้อ 1 และ ข้อ 2 สามารถเข้าเรียนและทำการทดสอบซ้ำได้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 และ ข้อ 2
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือซักถาม
1. ห้อง Chat ในระบบ e – learning
2. โทร. 02 288 5789 – 91
 หมายเหตุ
– จะเปิดให้โหลดใบประกาศตามหน่วยการเรียนตั้งแต่วันที่ 29 เป็นต้นไป ตามลิงค์นี้ https://ebet.obec.go.th/certificate/home.php
– หากต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้ของตนเองให้ Login เข้าสู่ระบบ เลือกโปรไฟล์ ขวามือด้านบนแล้วคลิกที่ชื่อของตนเองตามคู่มือเปลี่ยนชื่อ https://ebet.obec.go.th/editprofile.pdf
ขอบคุณที่มาจาก : ท่านผอ.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ.