สทศ.สรุปจำนวนผู้เข้าสอบ O-NET ป.6 ,ม.3 และV-NETปวช.3 ปีการศึกษา 2563

1904
สทศ.สรุปจำนวนผู้เข้าสอบ O-NET ป.6 ,ม.3 และV-NETปวช.3 ปีการศึกษา 2563
สทศ.สรุปจำนวนผู้เข้าสอบ O-NET ป.6 ,ม.3 และV-NETปวช.3 ปีการศึกษา 2563

สทศ.สรุปจำนวนผู้เข้าสอบ O-NET ป.6 ,ม.3 และV-NETปวช.3 ปีการศึกษา 2563

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือสทศ. ได้เปิดระบบรับสมัครและยืนยันการเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่สถานศึกษาและนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าสอบ O-NET และ V-NET

โดยเปิดระบบตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) โดยไม่เสียค่าสมัครสอบนั้น ภายหลังจากปิดระบบการรับสมัครและยืนยันการเข้าสอบดังกล่าว
สทศ. จึงขอสรุปข้อมูลจำนวนผู้สมัครและยืนยันการเข้าสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ทั้งหมด มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 949,141 คน (สรุปข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.)
แบ่งได้ดังนี้

O-NET ป.6 ยืนยันเข้าสอบ 548,345 คน
(จำนวนนักเรียนทั้งหมด775,363คน)
คิดเป็น ร้อยละ70.72

O-NET ม.3 ยืนยันเข้าสอบ400,496 คน
(จำนวนนักเรียนทั้งหมด 719,022 คน)
คิดเป็นร้อยละ55.74

รวมจำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 949,141คน
(จำนวนรวมทั้งหมด 1,494,385 คน)
คิดเป็นร้อยละ 63.51

สำหรับการสอบ V-NETปวช.3 มีผู้สมัครและยืนยันการเข้าสอบ V-NET จำนวน 33,416 คน (จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 163,758 คน)
คิดเป็นร้อยละ 20.41

ทั้งนี้ จำนวนผู้ยืนยันการเข้าสอบดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากยังมีผู้ปกครอง นักเรียน และโรงเรียนยื่นคำร้องขอยืนยันการเข้าสอบเพิ่มเติมหลังจาก สทศ. ได้ปิดระบบการรับสมัครและยืนยันการเข้าสอบฯ แล้ว เนื่องจากผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วนไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการเข้าระบบดังกล่าว จึงได้ประสานงานและส่งคำร้องมาที่ สทศ. เพื่อขอยืนยันการเข้าสอบ
ซึ่ง สทศ. อยู่ระหว่างการพิจารณาและดำเนินการ
อย่างไรก็ตาม

หากโรงเรียนมีความประสงค์ที่จะยืนยันการเข้าสอบให้แก่นักเรียน ขอให้โรงเรียนติดต่อประสานงานเพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียนไปยังศูนย์สอบของท่าน
หรือ หากผู้ปกครองหรือนักเรียนมีความประสงค์ให้ สทศ. อำนวยการความสะดวกในการยืนยันการเข้าสอบให้ ขอให้ส่งใบคำร้องพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน แล้วส่งมาที่ สทศ. ทางอีเมล์
[email protected]

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สทศ. ได้คำนึงถึงประโยชน์ และตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเป็นสำคัญ จึงได้ออกประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในการทดสอบทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. กรณีผู้เข้าสอบที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการที่อยู่ในข่ายที่ต้องสงสัยต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้เข้าสอบหรือที่มีบุคคลในครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่บ้านเดียวกันที่มีประวัติการเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร หรือจังหวัดอื่นที่อาจจะประกาศเพิ่มเติมภายหลัง หรือตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.)
1.2 ผู้เข้าสอบที่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 หรือได้กักตัวครบ 14 วันแล้ว หรือได้รับการตรวจเชื้อ COVID-19 และมีผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ
1.3 ผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอให้ปฏิบัติตามมาตรการหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด และต้องแจ้งข้อมูลประวัติการเดินทาง ชื่อ สกุล เลขที่นั่งสอบ ณ กองอำนวยการประจำสนามสอบ เพื่อที่สนามสอบจะได้จัดเตรียมห้องสอบให้เหมาะสม

2. ให้ผู้เข้าสอบ และบุคลากรประจำสนามสอบสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือล้างมือด้วยสบู่

3. ให้สนามสอบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ

4. ขอความร่วมมือผู้ปกครองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ล้างมือ ในช่วงที่อยู่ในสนามสอบ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ สทศ. (www.niets.or.th) และประกาศของ ศบค. รวมถึงมาตรการป้องกันของจังหวัดที่เป็นสนามสอบ

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ.