สทศ. เลื่อน การ ทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจําปี ๒๕๖๓

2187

 

สทศ. เลื่อน การ ทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจําปี ๒๕๖๓
สทศ. เลื่อน การ ทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจําปี ๒๕๖๓

สทศ. เลื่อน การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจําปี ๒๕๖๓

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าว ประกาศจาก สทศ. มาฝากครับ โดยเป็นการประกาศเลื่อน การ ทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง เลื่อนกําหนดการจัดสอบด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในการให้บริการ ทดสอบวัดสมรรถนะครู
ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้ออกประกาศ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง ให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจําปีงบประมาณ .. ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งระบุในส่วนที่เกี่ยวกับกําหนดการรับสมัครสอบไว้โดยกําหนดการสอบด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ /๒๕๖๓ จะจัดทดสอบในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และกําหนดการสอบด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ /๒๕จะจัดทดสอบในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น 

เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ) ประกอบกับมีมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่กําหนดเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๔๙ (COVID๑๔)) ซึ่งกิจกรรม การจัดสอบข้างต้น
มีการรวมกันของบุคคลจํานวนมาก จึงมีโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน
มิให้มีการแพร่ระบาดของโรค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) .. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงขอเลื่อนกําหนด
การสอบด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ที่จะจัดทดสอบในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ออกไป โดยให้ผู้ที่มีสิทธิสอบ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ ไปเข้ารับการทดสอบตามกําหนดการสอบด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ที่จะจัดทดสอบใน
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ แทน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ วันที่ มิถุนายน .. ๒๕๖๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริดา บุรชาติ
ผู้อํานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน

 

สทศ. เลื่อน การ ทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจําปี ๒๕๖๓
สทศ.เลื่อน การทดสอบวัดสมรรถนะครู ทางด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจําปี ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดประกาศ…คลิกที่นี่ 

ขอขอบคุณที่มา   สทศ.