Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สปช.เผยปฏิรูป”การเรียนรู้สังคม”ควบ”การศึกษา”

Advertisement

สปช.ถก
ปฏิรูปศึกษาประเทศไทยหลังส่งมอบผลงานให้รัฐบาล
เผยขั้นต่อไปต้องปฏิรูปสื่อเพื่อใช้เครื่องมือให้เกิดค่านิยมรักการเรียนรู้
ในทุกภาคส่วนของสังคม
และความรู้ที่ได้ต้องสามารถไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
ชี้เป็นทิศทางที่ต้องเกิดขึ้นศตวรรษที่ 21

ในเวทีสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
จัดเสวนาเพื่อนำเสนอประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยต่อสาธารณชน ทั้งนี้
ในส่วนของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ได้มีความร่วมมือกับ กมธ.สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กมธ.ปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและศาสนา
ซึ่งเสนอผลงานดำเนินงานแบบบูรณาการภายใต้กรอบการสร้างคุณภาพคนและพลเมือง
ในรูปแบบโรงเรียนสังคมหรือสังคมแห่งการเรียนรู้

นางประภาภัทร นิยม
เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า
ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างพลังขับเคลื่อนในการสร้างสภาพแวดล้อม
ภายในสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ โดยอาศัยสื่อมวลชน เทคโนโลยี
และศิลปะ วัฒนธรรม
เพราะความรู้มีอยู่ที่และสามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงได้
แต่สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคือรูปแบบของการเรียนรู้
จากที่เคยจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนเท่านั้น
ก็ให้มาอยู่นอกห้องเรียนมากขึ้น
รวมถึงเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการเรียนรู้จากเรียนเพื่อใช้สอบวัดผลเพียง
อย่างเดียว ซึ่งทำให้คนไทยไม่สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ได้
มาเป็นการต้องสร้างวิถีการเรียนรู้เป็นลักษณะองค์รวม ในรูปแบบดังนี้

1.การเรียนรู้บนฐานจิตตปัญญา 2.การเรียนรู้บนชุดความรู้สำคัญ
คือเรียนรู้เรื่องต่างๆ บนฐานของคุณธรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3.การเรียนรู้บนฐานโครงงานการแก้ปัญหา รับใช้สังคม
เพราะการทำโครงงานจะทำให้เกิดกระบวนการคิดว่าด้วยเหตุและผล
การคาดการณ์ผ่านสมมุติฐาน 4.การเรียนรู้บนฐานทักษะในศตวรรษที่ 21
5.การเรียนบนฐานการทำงานการประกอบอาชีพ
6.การเรียนบนฐานการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
และสร้างพลเมืองที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง รองรับสังคมในรูปแบบใหม่

ด้านนางสุกัญญา สุดบรรทัด รองประธาน กมธ.สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กล่าวว่า คุณภาพของคนเป็นเรื่องใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ
โดยการจะสร้างคุณภาพได้ต้องสร้างผ่านการเรียนรู้บูรณาการกับศิลปะ
โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุน
เพื่อสร้างสังคมในลักษณะกล่าว พัฒนาสื่อให้ทำหน้าที่เหมือนครู
นำความรู้ในที่ต่างๆ มาถ่ายทอดให้แก่คนในสังคม
เพื่อจะสร้างการเรียนรู้ให้สังคมในทุกมิติและกลุ่มคนทุกช่วงวัย
ไม่เพียงแต่มีการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น
นอกจากนี้ยังต้องมีการปลูกฝังเรื่องการเป็นนักสื่อสารที่ดี
เพราะใครก็สามารถเป็นนักสื่อสารได้
แต่การที่จะเป็นนักสื่อสารที่ดีจะต้องรู้จักรับฟังผู้อื่น สื่อสาร คิด
วิเคราะห์ก่อนสื่อสาร.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

You might also like