วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาเอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปีพ.ศ. 2563

เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปีพ.ศ. 2563

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีสาระความรู้มาฝากเช่นเคย สำหรับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สพฐ. 2563 มาฝากครับ โดยข้อมูลชุดนี้อ้างอิงจากประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2563 ครับ

เอกสารหลักฐาน สมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2562 จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนั้น เรามาตรวจสอบไปพร้อมกันเลยครับ

โปรดอ่าน!! เอกสารที่แสดงในการสมัครคัดเลือกรายการที่ 2 – 9 ให้มีฉบับจริงแสดง และฉบับสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ เว้นแต่เอกสารรายการที่ 12 – 15 ให้ ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรอง และสําเนาเอกสารทุกรายการ ต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ ในวันสมัคร ดังนี้

1. ใบสมัครคัดเลือกตามแบบที่กําหนด โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้สมัครคัดเลือก ลงนามให้ความเห็นประกอบการสมัครท้ายใบสมัครคัดเลือก

2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ระบุว่าได้ศึกษาสําเร็จครบตามหลักสูตรและ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จบการศึกษาแล้ว ซึ่ง ก.ค.ศ. กําหนดเป็นคุณวุฒิสําหรับข้าราชการครู ไม่หลังวันเปิดรับสมัคร คัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

3. ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร ซึ่งได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (อนุมัติจบก่อน 23 มิ.ย. 2563) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

4. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและระเบียนแสดงผลการเรียน (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

5. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

6. บัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

7. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ชุด

Advertisement

9. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของทางราชการ หรือ สถานพยาบาลของเอกชน ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันรับการตรวจร่างกายถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

10. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป

11. หนังสือรับรองจากผู้อํานวยการสถานศึกษาว่าได้ปฏิบัติงานจริง (ตามแบบที่แนบท้าย ประกาศ) ฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ

12. ตารางสอน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงภาระงานสอนไม่น้อยกว่า 5 คาบหรือ 5 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ซึ่งรับรองโดยผู้อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 ฉบับ

13. แบบรายงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่สอน ตามแบบที่กําหนด พร้อมสําเนาคําสั่งหรือ สําเนาสัญญาจ้าง ที่แสดงว่ามีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่สอนตามคําสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน แล้วไม่น้อยกว่าสามปี เท่านั้น นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด

14. กรณีจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา ให้แนบหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่จ้าง (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนําเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551) ประกอบคําสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง จํานวน 1 ชุด

15 แบบประเมินประวัติและผลงานเพื่อใช้ประกอบการประเมิน ซึ่งได้รับการรับรอง จากผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมหลักฐาน ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินประวัติ และผลงาน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด แนบท้ายประกาศนี้ จํานวน 3 เล่ม

16. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ข้อ 9) ตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งและวิชาชีพ (ภาค ค) โดยผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน ให้นําฉบับจริงใส่ซองปิดผนึกประทับตราลับพร้อมลงลายมือชื่อกํากับ ยื่นพร้อมใบสมัคร

Advertisement

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานที่นํามายื่น สมัครและต้องรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน ใบสมัครพร้อมทั้งแนบหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และหากตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครคัดเลือกรายงาน ข้อมูลในเอกสารการสมัครโดยเป็นเท็จ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินให้คะแนน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

** อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านตรวจสอบประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการที่ท่านประสงค์จะสมัครสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ พ.ศ. 2563 ให้ถูกต้องและครบถ้วนครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X