สพฐแจ้งครูทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครู

7530
สพฐแจ้งครูทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครู
สพฐแจ้งครูทุกโรงเรียนเข้ารับการอบรมออนไลน์ฟรี นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้ การจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครู

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐมีหนังสือแจ้งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเรื่องประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวท.จะจัดอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่พื้นฐานความคิดเชิงคำนวณ พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร ซึ่งทักษะพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ที่นักเรียนควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาเพื่อเป็นรากฐานของการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพและนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

เพิ่มเพื่อน

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาที่รับผิดชอบสอนวิชาวิทยาการคำนวณและสนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 และอบรมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย   เมื่อระบบลงทะเบียนปิดลงในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สพฐ.จะส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาและข้อมูลการจบหลักสูตรของครูในเขตพื้นที่ เป็นระยะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับวางแผนดำเนินงาน การกำกับติดตามและ ให้ข้อเสนอแนะครูจากสถานศึกษาในสังกัด   โดยผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโค้ดดิ้งของสพฐ.และสสวท.
ต่อไป

โดยคุณครูสามารอ่านรายละเอียดหลักสูตรการอบรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยนะคะ
เปิดรับสมัครแล้ว อบรมครูออนไลน์วิทยาการคำนวณ Coding for Teacher (C4T)นับชั่วโมงขอทำวิทยฐานะได้อ่านและเข้ารับการอบรม>>

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จาก สพฐ.