สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

2561
สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูล (แบบ ๑ – แบบ ๓)

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๓ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารบุคคล
และเตรียมการวางแผนการคัดเลืกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรายงานข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา และจำนวนตำแหน่งว่างสำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วย ไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทาง E-mail : [email protected]
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

 

สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

เอกสารเพิ่มเติม

584_แจ้งสศศ.

ว583_แจ้งศธจ

แบบรายงานข้อมูลบรรจุ + ตน.ว่าง

www.kruupdate.com ขอขอบคุณข้อมูจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ