สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.

1280
สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.
สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 1-3 ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์ในการบริหารบุคคลและเตรียมการวางแผนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รายงานข้อมูลการบรรจุแต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา และจำนวนตำแหน่งว่าง สำหรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตามแบบรายงานที่ส่งมาด้วย ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

 

สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.
สพฐ.ขอข้อมูลเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ.

584 แจ้ง ศศศ

ว538 แจ้ง ศธจ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน