สพฐ.ขอเริ่มใช้เกณฑ์ อัตรากำลังครู ตาม ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

4937

สพฐ.ขอเริ่มใช้เกณฑ์ อัตรากำลังครู ตาม ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง ขอชะลอการบังคับใช้เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้มีมติให้ยกเลิกเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาและได้กำหนดเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นใหม่ตามหนังสือที่อ้างถึงโดยให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ความแจ้งแล้วนั้น

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอ เรียนว่า ได้ดำเนินการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ. ศ. 2563 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษโดยพิจารณาจากความขาด อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ตามเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเดิม ประกอบกับ ได้รับการประสานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาว่า ได้ดำเนินการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยพิจารณาตามเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเดิม ทั้งในส่วนของการสรรหา และการพิจารณาย้ายข้าราชการครูในสถานศึกษาลงในตำแหน่งว่าง

ในการนี้เพื่อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษาเดิม. ซึ่งอยู่ระหว่าง ดำเนินการในระหว่างนี้จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2563

จึงขอชะลอการบังคับใช้เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ศธ. 0206.6/ว23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และขอเริ่มบังคับใช้เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาตามที่ก.ค.ศ.กำหนดใหม่  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา ของภาพและข้อมูล สพฐ.ขอเริ่มใช้เกณฑ์ อัตรากำลังครู ตาม ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จาก สพฐ.ค่ะ