ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการตามมติครม. ในการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก

2200

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการตามมติครม. ในการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเช่นเคยครับ โดยเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๙ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ด้วยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เห็นขอบตามมติคณะกรรมการการกําหนดเป้าหมายและนโยบายก้าลังคนภาครัฐ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรีบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพิจารณาดําเนินการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะห่างจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตําบล เดียวกันน้อยกว่า ๖ กิโลเมตร ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการและปัญหาอุปสรรคให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยด่วนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสคงความนับถือ

(นายอำนาจ วิชยานุวัติ)

 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการตามมติครม. ในการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก มติครม. ยุบโรงเรียนเล็ก
สพฐ.แจ้งเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการตามมติครม. ในการควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก มติครม. ยุบโรงเรียนเล็ก

ขอบคุณที่มาจาก : คุณสมศักดิ์ ตั้งกลชาญ