สพฐ.จัดลูกเสือช่วยงานวันลงประชามติ 32,000 คน

859

สพฐ.จับมือ กกต.จัดลูกเสือช่วยปฎิบัติหน้าที่วันลงประชามติ 7 ส.ค. กว่า 32,000 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.ที่ติดตามการปฏิบัติงานของลูกเสือ กกต.อีกกว่า 1,600 คน

advertisement

วันนี้ (26 ก.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบรัฐมธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญในการออกเสียงประชามติ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้ปฏิบัติตัวให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ กกต. ปฏิบัติงานทั้งในด้านเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนในการออกเสียงประชามติ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกเสืออาสา กกต. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 จำนวน 32,560 คน และผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต.ที่ติดตามการปฏิบัติงานของลูกเสือ กกต. จำนวน 1,628 คน จากสถานศึกษา 814 แห่ง

advertisement

“สพฐ.มีความตระหนักถึงบทบาทในการส่งเสริมสนับสนันการออกเสียงประชามติตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงสนับสนุนการมีบทบาทของลูกเสือ กกต. เพื่อทำหน้าที่ที่ช่วยเหลือและบริการประชาชนในเลือกเลือกตั้ง ในออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559  ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าวและว่า  อย่างไรก็ตาม สพฐ.ได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงเสียงประชามติในช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์ทั้งก่อนและหลังลงเสียงประชามติ  อาทิ การสร้างความตระหนักรู้ การประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้นักเรียนได้รับรู้แล้วสื่อผ่านไปยังผู้ปกครอง และ หลังจากวันลงเสียงประชามติ 7 สิงหาคม ก็จะมีกิจกรรมรายงานผลว่าผลการลงเสียงเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวทั้ง 6 สัปดาห์นี้จะทำให้นักเรียนรู้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการลงเสียงประชามติทั้งระบบ…

advertisement

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ อังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.20 น.