Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.จัดศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 เข้มวิชาการ-วัดผลสัมฤทธิ์11นโยบาย”ครูหนุ่ย”

Advertisement

สพฐ.จัดศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 เข้มวิชาการ-วัดผลสัมฤทธิ์11นโยบาย”ครูหนุ่ย”

นาย
การุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยความคืบหน้าการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ประจำปีการศึกษา 2559 ว่า
กิจกรรมดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้กำหนดจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
6
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถทั้งในด้านศิลปะและด้าน
วิชาการ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสพฐ.
ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการแข่งขันของนักเรียนให้สอดรับกับนโยบาย
และบริบทของการจัดการศึกษาที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าในทุกๆ ปี

สำหรับ
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 นี้ สพฐ.กำหนดจัดขึ้นวันที่
29-31 ม.ค. 60 โดยใช้หน่วยงานและสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 15 แห่งเป็นสนามแข่งขัน เริ่มจากเดือนส.ค.-พ.ย.
จัดแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปเข้าแข่งขันระดับภาค โดยสพฐ.
จะกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการแข่งขัน
ก่อนมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นผู้จัดการแข่งขัน
จากนั้นในเดือนธ.ค.
จึงจัดแข่งขันระดับภาคเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับชาติ โดยให้สพท.
และจังหวัดที่มีความพร้อม ประกอบด้วย ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์ ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.อ่างทอง
และภาคใต้ จ.สงขลา เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน

การแข่งขันยังคงกิจกรรม
การแข่งขันศิลปะ และหัตถกรรม รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นหนทางสร้างอาชีพ
ให้สอดคล้องกับพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 6
ที่ทรงมีจุดมุ่งหมายแนะนำชักจูงให้เด็กในสมัยนั้น
เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปหัตถกรรม เพื่อเป็นอีกช่องทางในการประกอบอาชีพ
แต่จะกำหนดให้เน้นแข่งขันทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
โดยจะแข่งขันชี้วัดความสำเร็จจากนโยบายทั้ง 11 ข้อของ พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) อาทิ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สะเต็มในสถานศึกษา ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และอ่านออกเขียนได้

เพิ่มเพื่อน

Advertisement


Advertisement

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

You might also like