วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTสพฐ.จัดสรร ตำแหน่งว่าง ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู จากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม

สพฐ.จัดสรร ตำแหน่งว่าง ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู จากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม

Advertisement

 

สพฐ.จัดสรร ตำแหน่งว่าง ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู จากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซตืครูอัพเดตดอทอคมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ สพฐ.จัดสรร ตำแหน่งว่าง ผู้บริหารโรงเรียน และ ครู จากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

๑. อนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครู จากสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากําลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีอัตรากําลังครู ต่ํากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด รวม ๗๐๘ อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาต้นทางเสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง เพื่อพิจารณาการตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง และให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปลายทางเสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พร้อมความเห็นของ อ.ก.ค.ศ. ต้นทาง ในการพิจารณา อนุมัติกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

๒. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นทางและปลายทางดําเนินการตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้องตรงกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนออกคําสั่งตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พร้อมส่งคําสั่งให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้จัดทําข้อมูลไว้สําหรับควบคุมการใช้ตําแหน่งให้ตรงกันด้วย

๓. อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน ๔๐๙ อัตรา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และตําแหน่งครูผู้สอน จํานวน ๑๗๓ อัตรา รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เป็นอัตราว่างที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรอัตรา หรือได้รายงาน ส่งคืนอัตราเนื่องจากไม่มีสถานศึกษาในสังกัดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราว่าง

ของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้สงวนอัตราว่างดังกล่าวไว้สําหรับบริหารจัดการตามนโยบายเร่งด่วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

Advertisement

ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้จากลิงก์ด้านล่างครับ

หนังสือแจ้ง-สพท.-ว-6670-ลว-22-พย-66-การกำหนดตำแหน่งฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีตัดโอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2_แบบส่งคืน ผบ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3_แบบส่งคืน ครู

Advertisement

*แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  วันที่ 24 พ.ย. 66  เวลา 14.36 น. ลำดับที่ 66-70 (สพป.เชียงราย เขต 4)

เรื่องราวที่น่าสนใจ : OBEC Poll สำรวจความคิดเห็นของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่มีต่อภาระงานนอกเหนือจากการเรียนการสอน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments