สพฐ. จัดอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar)

797
อบรมศึกษานิเทศก์ออนไลน์
อบรมศึกษานิเทศก์ออนไลน์

สพฐ. จัดอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar)

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ทางเพจประชาสัมพันธ์สพฐ.ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ สพฐ. จัดอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) โดยประกอบไปด้วยข้อความดังต่อไปนี้ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการนิเทศการศึกษาให้แก่ศึกษานิเทศก์ทุกระดับ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีศึกษานิเทศก์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3,580 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,723 คน รวมถึงศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 857 คน เข้าร่วมการอบรม

ทั้งนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตระหนักถึงความสำคัญของศึกษานิเทศก์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคการศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-Based Education) โดยให้ศึกษานิเทศก์เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ให้พร้อมกับการปฏิบัติภารกิจสำคัญนี้ จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ โดยเชื่อมโยงความรู้ทางด้านการสอนและเทคโนโลยี ต่อยอดด้วยศาสตร์ด้านการพัฒนาครู การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) การนิเทศการศึกษาแนวใหม่โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการใช้งานฐานวิจัยในการทำงาน ให้สามารถทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และเป็นผู้เชื่อมโยงสรรพศาสตร์นำไปสู่การปฏิบัติให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะได้อย่างมีคุณภาพ

สำหรับรูปแบบการพัฒนา ประกอบด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแบบผสมผสาน ทั้งการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) การเรียนรู้ ค้นคว้า และศึกษาเอกสารด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) ผ่านระบบ Web-based Training และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยกำหนดการพัฒนาเป็นระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การสัมมนาออนไลน์ (Webinar) โดยเรียนรู้จากการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง บนแพลตฟอร์มที่กำหนด (webinar.esdc.go.th) ระยะที่ 2 การศึกษาด้วยตนเอง (Self-learning) โดยการศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติงานในประเด็นที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) จำนวน 3 ชิ้นงาน และระยะที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อลงมือปฏิบัติจริงหลังการเรียนความรู้ภาคทฤษฎีจากการอบรมสัมมนาออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการทำชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายผ่านระบบ Web-based Training ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาในทุกระยะตามลำดับข้างต้น

“จากการอบรมครั้งนี้ คาดว่าศึกษานิเทศก์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากทุกสังกัด จะได้เพิ่มพูนสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการเป็นศึกษานิเทศก์ผู้นำทางวิชาการ สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปสู่การนิเทศการศึกษาแนวใหม่ โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการใช้งานฐานวิจัยในการทำงาน ให้สามารถทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล สพฐ. จัดอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) จากเพจประชาสัมพันธ์สพฐ.