สพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิต ดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยกิจกรรมแนะแนว และแอปพลิเคชัน HERO

1002
สพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิตดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยกิจกรรมแนะแนวและแอปพลิเคชั่น “HERO”
สพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิตดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยกิจกรรมแนะแนวและแอปพลิเคชั่น “HERO”

สพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิตดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยกิจกรรมแนะแนวและแอปพลิเคชั่น “HERO” 

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีสาระดีๆ เกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยกิจกรรมแนะแนวและแอปพลิเคชั่น “HERO”มาฝากทุกท่านครับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สพฐ. จับมืสพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิตดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยกิจกรรมแนะแนวและแอปพลิเคชั่น “HERO”-1อ กรมสุขภาพจิตดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยกิจกรรมแนะแนวและแอปพลิเคชั่น “HERO”-1
สพฐ. จับมือ กรมสุขภาพจิตดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยกิจกรรมแนะแนวและแอปพลิเคชั่น “HERO”-1
เพิ่มเพื่อน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้ร่วมประชุมหารือการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงานฐานข้อมูลด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ของนักเรียน หรือ “HERO” (Health And Educational Reintegrating Operation) ร่วมกับ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการพัฒนาการดูแลพฤติกรรม อารมณ์ สังคมของนักเรียน

จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “HERO” ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของนักเรียนกับการดูแลส่งเสริมและช่วยเหลือสุขภาพจิตนักเรียน เพื่อลดภาระงานกับครูโดยการรู้จักนักเรียนรายบุคคล และเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ด้วยแบบสังเกตอาการ 9 ข้อ (9S plus) เพื่อดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนการการแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม หากนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่คุณครูช่วยเหลือแล้วยังไม่ดีขึ้น สามารถส่งปรึกษาบุคลากรสาธารณสุขผ่านแอพพลิเคชั่น เพื่อขอรับคำแนะนำในการดูแลหรือส่งต่อให้ ‘HERO consultant’ ในแต่ละพื้นที่

ในช่วงปลายปี 2563 เกิดสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทำได้ยากลำบากขึ้น รวมทั้งมีรายงานความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตของนักเรียนเพิ่มขึ้น ในการหารือครั้งนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ

  1. การดำเนินงานฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อคัดครองสุขภาพจิตของนักเรียน พบปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนค่อนข้างมาก เมื่อนำมาตรการ และ แบบสังเกตอาการ 9 ข้อ (9S plus) เข้ามา รวมทั้งการดูแลสุขภาพจิตแบบองค์รวม ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่ดี ทำให้เด็กกลุ่มเปราะบางมีจำนวนลดลง
  2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือร่วมกัน ช่วยให้ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขระดับพื้นที่ได้ร่วมมือกันในการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนว่ามีปัญหาทางด้านใดบ้าง และเมื่อพบปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นการลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
  3. การมุ่งพัฒนาครูเพื่อ Upskill และ Reskill ให้มีทักษะด้านการคัดกรองและการดูแลให้คำปรึกษาเบื้องต้น และการส่งต่อ ผ่านระบบ E-learning เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนเชิงระบบ จะมีการทำคู่มือแนวทางร่วมกัน โดยจะมีการขับเคลื่อนผ่านโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ที่จะนำไปต่อยอดให้โรงเรียนมีความปลอดภัย อบอุ่น และเป็นที่สร้างความสุขให้กับนักเรียน ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และสร้างคนไทยที่มีพื้นฐานต้นทุนชีวิตที่ดีในอนาคต

ด้าน แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต และ สพฐ. มีเป้าหมายร่วมกันคือความสุข และความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเพื่อให้เติบโตต่อไปให้เต็มศักยภาพ โดยมีการทำงานร่วมกันในเรื่องของการเข้าไปดูแลสุขภาพจิตของกลุ่มนักเรียน ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนที่มีความเปราะบางมาสู่กระบวนการการดูแล และถ้ามีความจำเป็นที่ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาจะทำให้สามารถเชื่อมโยงระบบด้านการช่วยเหลือต่อเชื่องสู่สาธารณะสุขทำให้สามารถทำงานใกล้ชิดในระดับพื้นที่ได้

ซึ่งการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยแอปพลิเคชั่น “HERO” นี้ จะช่วยให้นักเรียนลดการเดินทางไปโรงพยาบาล โดยได้รับการดูแล แก้ไขได้ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น สพฐ. ได้มีการจัดตั้งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 261 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครูแนะแนวในการดูแลให้คำปรึกษาเบื้องต้น รวมทั้งมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อช่วยกันดูแลส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีอันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ เพื่อดูแลนักเรียนให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจภายใต้สถานการณ์ COVID-19

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.