Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.จี้ เด็กประถมต้องคิดเลขเป็น

สพฐ.จี้ เด็กประถมต้องคิดเลขเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนโครงการ เด็กประถมคิดเลขเป็นท่องสูตรคูณได้  กำชับทุกเขตพื้นที่การศึกษานำสู่การปฎิบัติ ชี้ เป็นพื้นฐานการต่อยอดการคิดวิเคราะห์เป็นของเด็กไทย

Advertisement

สพฐ.จี้ เด็กประถมต้องคิดเลขเป็น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนโครงการ เด็กประถมคิดเลขเป็นท่องสูตรคูณได้  กำชับทุกเขตพื้นที่การศึกษานำสู่การปฎิบัติ ชี้ เป็นพื้นฐานการต่อยอดการคิดวิเคราะห์เป็นของเด็กไทย

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (4 มิ.ย.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมมีนโยบายที่จะดำเนินโครงการคิดเลขเป็น โดยเรื่องดังกล่าวสพฐ.ต้องการให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น

Advertisement

ดังนั้นจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนเร่งพัฒนานักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขให้คิดเลขเป็น ซึ่งครูผู้สอนจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้แก้ปัญหาได้

Advertisement

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการคิดเลขเป็นจะแบ่งการดำเนินงาน ดังนี้ เดือนมิถุนายน โรงเรียนคัดกรองนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เน้นการพัฒนา แก้ไข และซ่อมเสริม ส่วนกลุ่มที่ 2 เด็กเก่งคณิตศาสตร์ เน้นการสนับสนุนและส่งเสริม เดือนกรกฎาคม นักเรียนควรอ่านและเขียนเลขฮินดูอารบิคได้ นักเรียนต้องรู้จักค่าและเลขโดดในแต่ละหลัก นักเรียนควรเปรียบเทียบและระดับจำนวนได้ และนักเรียนควรบวกเลขโดดได้ เดือนสิงหาคม นักเรียนจะต้องท่องสูตรคูณให้ได้

และเดือนกันยายน นักเรียนควรตั้งโจทย์ปัญหาการบวก การลบในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ สพฐ.ต้องการพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพและมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  อีกทั้งพื้นฐานของคณิตศาสตร์จะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในวิชาอื่นๆส่งผลให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นมากขึ้น

ขอบคุณที่มาจาก  : เดลินิวส์ อังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 16.38 น.

You might also like