สพฐ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ “โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ conference”

777
สพฐ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ “โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ conference”
สพฐ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ “โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ conference”

สพฐ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ “โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ conference”

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินการ “โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ conference” ผ่านระบบการประชุมทางไกล กับเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายสุวิทย์ บึงบัว ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ให้สอดรับกับบริบทที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำ “โครงการ โรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ conference” ขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนในเมืองและนอกเมือง เกิดสมรรถนะตามหลักสูตรการเรียนการสอน

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกหลายองค์กร เช่น กสทช. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท Google ,Microsoft และ True โดยการสนับสนุนเครื่องมือการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทดลองใช้จัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยจิตอาสา จำนวน 3 Platform ได้แก่ Braincloud ,Cisco Webex และAcuLearn Online ซึ่งจะนำมาทดลองใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

“ทั้งนี้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 223 โรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 54 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 277 โรงเรียน ซึ่งจะมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ โดยศึกษานิเทศก์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-28 มิ.ย. ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-16 ก.ค. และระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-30 ส.ค

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการเข้าถึงและการใช้งานระบบการสอนออนไลน์ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการสอนออนไลน์ ประเมินผลความพึงพอใจของครูผู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการสอนออนไลน์ เพื่อนำผลลัพธ์มาพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนต่อไป” นายอัมพร พินะสา กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สพฐ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ “โครงการโรงเรียนร่วมทดลองการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ conference”จาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.