Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานนักเรียน ปี 62

ด่วนที่สุด สพฐ. ซักซ้อมความเข้าใจการออกเอกสารหลักฐานนักเรียน ปี 62

Advertisement

เอกสารการเเรียนปี62
เอกสารการเเรียนปี62
เพิ่มเพื่อน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนังานคณะกรรมการการศึษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดปิดการเรียนการสอน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันที่๑๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ความแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ  การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตังนี้

Advertisement

๑. การลงเวลาเรียนในแบบบันทึกเวลาเรียน ให้ลงเวลาเรียนถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ระหว่างวันที่ ๑๘ -๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ขีดเส้นด้วยหมึกสีแดงแล้วเขียนหรือพิมพ์คำว่า “ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕’๖๓”

๒. การอนุมัติการจบการศึกษา

Advertisement

๒.๑ กรณีที่สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนและมีการวัดและประเมินผลเสร็จสิ้นแล้วสถานศึกษาต้องตำเนินการอนุติการจบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๒.๒ กรณีที่สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างเวลาเรียนเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังมิได้ดำเนินการวัดและประเมินผลหรือการวัดและประเมินผลไม่เสร็จสิ้น ให้สถานศึกษาพิจารณาดำเนินการวัดและประเมินผลให้แล้วเสร็จตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และต้องดำเนินการอนุมัติการจบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๓ กรณีที่สถานศึกษายังจัดการเรียนการสอนยังไม่ครบตามโครงสร้างเวลาเรียน และยังมิได้ดำเนินการวัดและประมินผล ให้สถานศึกษาจัตการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียนและให้ดำเนินการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ และต้องดำเนินการอนุมัติการจบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การลงเวลาเรียนปี62
การลงเวลาเรียนปี62

 

ที่มาข้อมูลจาก ศธ.360 องศา