สพฐ. ติวเข้ม ตรวจสอบภายใน หวังสกัด ทุจริตในองค์กร

1492
สพฐ. ตรวจสอบภายใน
สพฐ. ตรวจสอบภายใน

สพฐ.ติวเข้มตรวจสอบภายใน !!! หวังสกัดทุจริตในองค์กร

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ประจำปี 2564 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 426 คน

ซึ่งได้มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำกรอบแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน สร้างมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงให้รับทราบถึงหลักการข้อควรระวังเกี่ยวกับการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการให้คำปรึกษา แนะนำแก่สถานศึกษาในสังกัด ให้ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการบริหารพัสดุภาครัฐได้

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า สำหรับเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการปฏิบัติงาน ข้อควรระวังในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการบริหารพัสดุภาครัฐ แนวทางการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 รวมถึงแนวทางการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน และแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นต้น

ทั้งนี้ตนเชื่อว่าผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับประโยชน์ในการเพิ่มองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง ทำให้ระบบการตรวจสอบภายในเข้มแข็ง เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐาน สามารถแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดได้ทันเวลา ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในของ สพท.สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.

ครูอัพเดตอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก At_HeaR