สพฐ. ประกาศปฏิทิน การรับนักเรียน ปี 63  พร้อมย้ำห้าม !!!  โรงเรียนรับแป๊ะเจี๊ยะ

2126

สพฐ. ประกาศปฏิทิน การรับนักเรียน ปี 63  พร้อมย้ำห้าม !!!  โรงเรียนรับแป๊ะเจี๊ยะ

 

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.63 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ” เปิดเผยประกาศปฏิทิน การรับสมัครนักเรียน ตามปฏิทิน การรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 1. การรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา รับสมัครระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-4 มี.ค.63 จับสลาก ประกาศผลสอบ และรายงานตัว วันที่ 7 มี.ค.63
 2. การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครระหว่าง วันที่ 6-10 มี.ค. จับสลากประกาศผลสอบ และรายงานตัววันที่ 15 มี.ค.63
 3. การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  – ประเภทสอบคัดเลือก (ถ้ามี) กำหนดรับสมัคร วันที่ 21-25 มี.ค. สอบวันที่ 28 มี.ค. ประกาศผลสอบและรายงานตัว วันที่ 1 เม.ย.63
  – ประเภทความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัครวันที่ 21-22 มี.ค. สอบหรือคัดเลือก วันที่ 24 มี.ค. ประกาศผล วันที่ 26 มี.ค.63
  – ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) รับสมัคร วันที่ 21-25 มี.ค. สอบหรือคัดเลือก วันที่ 28 มี.ค. ประกาศผล วันที่ 1 เม.ย.63
  – ประเภทจับสลาก (ถ้ามี) รับสมัคร วันที่ 21-25 มี.ค. จับสลากและประกาศผล วันที่ 2 เม.ย.63
สพฐ. ประกาศปฏิทิน การรับนักเรียน ปี 63  พร้อมย้ำห้าม !!!  โรงเรียนรับแปะเจี๊ยะ
สพฐ. ประกาศปฏิทิน การรับนักเรียน ปี 63  พร้อมย้ำห้าม !!!  โรงเรียนรับแป๊ะเจี๊ยะ

 

การรับนักเรียนในปีนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กระจายอำนาจให้เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ โดยมีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสถานศึกษา คณะกรรมการรับนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด และคณะ กรรมการรับนักเรียนระดับ สพฐ. ซึ่งเป็นการแบ่งสัดส่วนการดูแลการรับนักเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม

ส่วนนโยบายการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพนั้น สพฐ.ได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แล้วถึงการแนะแนวในการเรียนต่อสายอาชีพ ดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับผู้ปกครองและนักเรียนด้วยว่า ต้องการจะเลือกเรียนต่อในสายสามัญหรือสายวิชาชีพ

การรับนักเรียนปีนี้ จะโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งได้กำชับไปยังโรงเรียนทุกแห่งแล้ว ให้ยึดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ ซึ่งจะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับความเป็นจริง ทั้งนี้ สพฐ.ได้เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการรับนักเรียน โทร. 0-2288-5511

 

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวโดย   บัลลังก์ โรหิตเสถียร   เพจ  ศธ.360 องศา

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/