สพฐ.ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562

1712

สพฐ.ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ที่ประสบ ความสําเร็จเป็นต้นแบบได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อดําเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียน ต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณากลั่นกรองและตัดสิน ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลระดับ ยอดเยี่ยม โรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ระดับสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒๐ โรงเรียน เกียรติบัตรระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑๑ โรงเรียน เกียรติบัตรระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๑๕๗ โรงเรียน รายละเอียด ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป

สพฐ.ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562
สพฐ.ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.