สพฐ.ประกาศผลการแข่งขัน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

2792

สพฐ.ประกาศผลการแข่งขัน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี 2563 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน. ระดับประเทศ  ประจำปี 2563

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยสำนึกในความเป็นชาติไทยมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ตามกฎกติกาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกิจกรรมสภานักเรียนให้โรงเรียนอื่นได้ศึกษาดูงานและสามารถขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่าขณะนี้การดำเนินการจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศผลการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี 2563 โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับชมเชย  รายละเอียดตามประกาศที่ส่งมาด้วยนี้ สำหรับโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  ระดับประเทศ ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสานกำหนดการมอบโล่ต่อไป ทั้งนี้เพื่อแสดงความยินดีและชื่นชมกับโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบประกาศผลการแข่งขันเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน อย่างเป็นรูปธรรม

สพฐ.ประกาศผลการแข่งขัน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563
สพฐ.ประกาศผลการแข่งขัน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จาก สพฐ.