สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

2444
สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

 

สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง)
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานที่สำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
๑ พิมพ์หนังสือที่เป็นภาษาไทย ภษาอังกฤษ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ
บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น
๒. การดูแลรักษาครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จำนวน ๓ อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันที่ทำสัญญาจ้างถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกยกุพหลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา
เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗.) ไม่เป็นผู้ดยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(๑) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(๒) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
(๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

 

 

สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

 

สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
สพฐ. ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ส่วนกลาง 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก สพฐ.

 

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/