วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกวิทยฐานะครูสพฐ.ประกาศรายชื่อ 42 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรอง สามารถนำชั่วโมงมี/เลื่อนวิทยฐานะได้

สพฐ.ประกาศรายชื่อ 42 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรอง สามารถนำชั่วโมงมี/เลื่อนวิทยฐานะได้

Advertisement

สพฐ.ประกาศรายชื่อ 42 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรอง สามารถนำชั่วโมงมี/เลื่อนวิทยฐานะได้

ที่ ศธ ๑๔๒๘๙/ว๘๗๐
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศ5 ๑๔๒๑๖/ว ๖๔๙
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ
ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดส่งหลักสูตรการอบรมที่เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมเองหรือจัดร่วม
กับหน่วยงานภายนอก โดยเป็นหลักสูตรที่มีงบประมาณในการดำเนินการหรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอก ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณารับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถ
นำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครู
สามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ดำเนินการประเมินหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Advertisement

และมีมติเห็นชอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๒ หลักสูตร
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เมื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการพัฒนาแต่ละรุ่นเสร็จสิ้นแล้ว
ขอให้ดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาภายใน ๑๕ วัน หลังวันเสร็จสิ้นการอบรม ผ่านทางเว็บไซต์
http://hcemc.obec.go.th/ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบต่อไป

สพฐ.ประกาศรายชื่อ 42 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรอง สามารถนำชั่วโมงมี/เลื่อนวิทยฐานะได้

ตรวจสอบข้อมูล สพฐ.ประกาศรายชื่อ 42 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรอง สามารถนำชั่วโมงมี/เลื่อนวิทยฐานะได้

คลิกที่นี่ หลักสูตร ก.ค.ศ.กำหนด

Advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สพฐ.ประกาศรายชื่อ 42 หลักสูตร ที่ผ่านการรับรอง สามารถนำชั่วโมงมี/เลื่อนวิทยฐานะได้ จาก สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X