สพฐ. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)

1456
รับ-ส่ง หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์
รับ-ส่ง หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์

สพฐ. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ.-สพท.

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ.-สพท. ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยมี นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผู้พัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี) สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางนิตยา เผือดจันทึก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสำนักงาน สำนักอำนวยการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

เพิ่มเพื่อน

นายสนิท แย้มเกษร (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจาก นโยบายภาครัฐที่ต้องการลดการใช้กระดาษภายในองค์กร โดยเห็นชอบให้หน่วยงานราชการออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่จะพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งมี ปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วย การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม การสร้างนวัตกรรม และการปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงมีนโยบายมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานของบุคลากร ในสังกัด โดยการนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานด้านบริหารจัดการเอกสารสำนักงาน จากเดิมที่ส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) มายัง สพฐ. ผ่านทางระบบไปรษณีย์ เป็นการส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบดิจิทัล โดยดําเนินงานสารบรรณด้วยระบบ (e-saraban) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทํางาน ลดขั้นตอน ลดต้นทุนการใช้กระดาษ ทั้งใน สพฐ. ส่วนกลาง และ สพท.

โดยเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้จัดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ระหว่าง สพฐ.-สพท. ขึ้น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กับผู้รับหน้าที่ดูแลระบบ ของ สพท. พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย ก่อนที่จะดำเนินการประกาศใช้ระบบ เพื่อลดการใช้กระดาษในสำนักงานอย่างเป็นทางการพร้อมกันทุกเขตพื้นที่ ในวันที่ 1 เมษายน 2564

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาซึ่งจัดตั้งใหม่ทั้ง 20 เขต ที่ยังไม่สามารถเข้าระบบได้ สามารถติดต่อ เพื่อขอ Username และ Password หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยี เบอร์โทรศัพท์ 022885582 และ 022885705

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.