สพฐ. ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ช่วงโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

2154

สพฐ. ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ช่วงโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

สพฐ. ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ช่วงโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน
สพฐ. ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ช่วงโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

สพฐ. ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ช่วงโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระ
ค่าใช้จ่ายนักเรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมทางไกล Video
Conference เพื่อขี้แจงแนงทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน ในวันศุกร์ที่
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนงทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน ในวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา 0๙.0๐ – ๑๒.0๐ น.โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM
ตาม QR CODE ที่แนบ ในส่วนของร้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขอให้เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง OBEC Channel ๓ ช่องทาง ได้แก่

๑) https://www.youtube.com/obectvonline

๒) https://www.facebook.com/obectvonline และ

๓) www.obec.tv

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ
(นายอัมพร พินะสา)
เลจาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาท
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘

สพฐ. ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ช่วงโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน
สพฐ. ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ช่วงโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

 

สพฐ. ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ช่วงโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน
สพฐ. ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ช่วงโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สพฐ. ประชุมทางไกล การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ช่วงโควิด-19 และมาตรการช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน จาก สพฐ.