Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ. ปรับหลักเกณฑ์ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าจบ ม.6 ต้องผ่านเกณฑ์ B2

สพฐ. ปรับหลักเกณฑ์ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าจบ ม.6 ต้องผ่านเกณฑ์ B2

Advertisement

 

เพิ่มเพื่อน
ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนพิเศษ

Advertisement

สพฐ. ปรับหลักเกณฑ์ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าจบ ม.6 ต้องผ่านเกณฑ์ B2 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สพฐ. ได้ปรับหลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการขอเปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ และจะประกาศให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดสอนได้ในปีการศึกษาหน้า

Advertisement

ทั้งนี้ จะไม่กระทบกับแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่ได้ประกาศไป เพื่อที่จะให้โรงเรียนทั่วไประดับอำเภอหรือจังหวัดได้พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าเมื่อนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องได้คะแนนจากการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล) หรือ CEFR ในระดับ B2 (บีทู) และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้

สำหรับครูที่จะมาสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียนพิเศษนี้ จะให้ใช้ครูชาวต่างชาติเป็นหลัก โดยมีขั้นตอนการสรรหาแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ โรงเรียนสามารถเปิดรับสมัครครูชาวต่างชาติได้เองโดยใช้หลักเกณฑ์คัดเลือกของ สพฐ. และอีกแนวทางหนึ่ง คือ กระทรวง ศึกษาธิการจะขอความร่วมมือกับสถานฑูตให้จัดสรรครูชาวต่างชาติที่มีคุณภาพมาช่วยสอน เช่น ครูจากประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะเปิดให้โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรได้ หรือ ในปี 2563 สพฐ. อาจสนับสนุนงบประมาณบางส่วน และขอตั้งงบประมาณในปี 2564 เพื่อเติมเต็มต่อไป

9 ธันวาคม 2019

ที่มาข่าวจาก สพฐ.