Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.ผุดมาตรฐานครูวิชาเอกทุกระดับ นำร่องแม่พิมพ์โรงเรียนสังกัด สพป.กทม.1

Advertisement

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ว่า
ที่ประชุมได้กำชับให้ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธ.) 11 เรื่อง ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ.มีหลายเรื่อง
โดยเฉพาะการทำให้จำนวนครูต่อนักเรียนครบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดภายใน 1 ปี
มีครูประจำชั้นครบทุกห้องเรียนภายใน 2 ปี
และทำให้มีครูผู้สอนตรงสาขาตรงตามสาขาวิชาเอกภายใน 5-10 ปี
โดยตนได้ตั้งคณะทำงานขึ้น 11 ชุด เพื่อรับผิดชอบ ทั้งนี้
การทำให้จำนวนครูต่อนักเรียนครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด รวมถึง
มีครูสอนตรงสาขาวิชาเอกนั้น ขณะนี้
สพฐ.ได้จัดทำมาตรฐานวิชาเอกในแต่ละโรงเรียน
และจะกำหนดให้ทุกโรงเรียนมีครูตามมาตรฐานวิชาเอก โดย
สพฐ.กำลังทดลองนำมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดไปเก็บข้อมูลครูในโรงเรียนในสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) เขต 1 จำนวน 37
โรง ว่ามีผู้จบจากวิชาเอกตามสาขาวิชาที่สอนเท่าไหร่
อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล
จากนั้นจะนำมาดูว่าแต่ละโรงเรียนมีครูในวิชาใดขาด และมีครูวิชาใดเกิน
เพื่อโยกย้ายให้ครบตามมาตรฐานที่กำหนด และจะนำเสนอต่อ
ก.ค.ศ.ให้ออกหลักเกณฑ์การพิจารณาการโยกย้ายสับเปลี่ยนครู
และนำไปขยายผลกับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 27 ก.ค. 2559

You might also like