สพฐ. พร้อมสนับสนุน งบประมาณเพื่อจัดทําผลงานนวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

3042

เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพฐ. พร้อมสนับสนุน งบประมาณเพื่อจัดทําผลงานนวัตกรรม
สพฐ. พร้อมสนับสนุน งบประมาณเพื่อจัดทําผลงานนวัตกรรม

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่จะสนับสนุนงบประมาณ ให้สถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อนําผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ เผยแพร่ให้สถานศึกษาทั่วประเทศนําไป เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียน การสอนที่เป็นแบบอย่างได้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่สถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการอยู่แล้ว โดยแบ่ง ผลงานออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ระดับปฐมวัย

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

ซึ่งในแต่ละระดับ สามารถส่งผลงานได้ 5 ประเภท คือ

1. On-Site

2. On-Air

3. On-Hand

4. On-Demand และ

5. Online

สถานศึกษาหรือสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาที่สนใจ สามารถเขียนอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน พร้อม จัดทําคลิปวิดีโอนวัตกรรมดังกล่าว ความยาวไม่เกิน 90 นาที ส่งกลับมาที่อีเมล์ : [email protected] ภายในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบประมาณสนับสนุน ผลงานละ 5,000 – 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โทรศัพท์ : 02-2845718-20 และ กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 02-2585715-6

สนับสนุน งบประมาณเพื่อจัดทําผลงานนวัตกรรม
สนับสนุน งบประมาณเพื่อจัดทําผลงานนวัตกรรม

ขอบคุณที่มาจาก : สพฐ.