วันอาทิตย์, ธันวาคม 10, 2023
Google search engine
หน้าแรกผลย้ายสพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย

สพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ตามมติ ก.ค.ศ.เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

สพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย

ด้วย ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งเดิม และในสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จํานวน 162 ราย

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีคําสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งและ วิทยฐานะเดิม ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งเดิม และในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แล้ว ดังคําสั่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

1. แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายงานในหน้าที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงาน ในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2565 และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ทางตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

3. รายงานการส่งตัวและรับรายงานตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ การแต่งตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบ พร้อมจัดส่งสําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) ของข้าราชการดังกล่าว รับรอง สําเนาถูกต้อง) ไปยังกลุ่มงานบริหารบุคคลนอกสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 สํานักพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10300 (นําส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) วงเล็บมุมซองว่า “ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. (ตุลาคม 2565)” โดยเร็ว เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

สพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ : คำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย  :

สพฐ.ย้ายและบรรจุแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และรอง ผอ.เขตพื้นที่

ก.ค.ศ.อนุมัติ ย้าย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 25 ราย

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบ การสอบคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563

Advertisement

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบ การสอบคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา

รวมลิงก์ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ รอง ผอ.สถานศึกษา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments