สพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย

594

สพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย

สพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ตามมติ ก.ค.ศ.เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565

สพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย
สพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้งรอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย

ด้วย ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งเดิม และในสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ จํานวน 162 ราย

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มีคําสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่งและ วิทยฐานะเดิม ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งเดิม และในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ ตามที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แล้ว ดังคําสั่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดําเนินการ ดังนี้

1. แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายงานในหน้าที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงาน ในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2565 และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ทางตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

3. รายงานการส่งตัวและรับรายงานตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ การแต่งตั้ง ที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานี้ ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบ พร้อมจัดส่งสําเนาคําสั่งเลื่อนเงินเดือน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) ของข้าราชการดังกล่าว รับรอง สําเนาถูกต้อง) ไปยังกลุ่มงานบริหารบุคคลนอกสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 สํานักพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 5) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 10300 (นําส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) วงเล็บมุมซองว่า “ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.สพท. (ตุลาคม 2565)” โดยเร็ว เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

สพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย
สพฐ.มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย

ดาวน์โหลดไฟล์ : คำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสพฐ.มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 162 ราย  :

สพฐ.ย้ายและบรรจุแต่งตั้ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และรอง ผอ.เขตพื้นที่

ก.ค.ศ.อนุมัติ ย้าย ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 25 ราย

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบ การสอบคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา ปี 2563

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบ การสอบคัดเลือก รอง ผอ.สถานศึกษา

รวมลิงก์ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ รอง ผอ.สถานศึกษา