สพฐ. ยกร่างยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

1695

สพฐ. ยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ”

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการยกร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะทำงานการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ “โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” ร่วมพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร

นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาผ่านความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เห็นได้จากการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ (CONNEXT ED) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินงานโครงการอื่นๆ ที่สามารถนำมากำหนดเป็นมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายว่าทำอย่างไรกิจกรรมที่เราดำเนินการอยู่มีความเชื่อมโยงกันและมีแนวทางในการยกระดับพัฒนาต่อยอดให้เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดจำนวนมากที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่มุ่งเน้น พัฒนาให้คนไทยทุกช่วงเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

กิจกรรมในวันนี้ เป็นการมองทิศทางการศึกษา ที่จะต้องพยายาม disrupt ตนเองก่อน เน้นมองภาพให้เป็นปัจจุบันไม่จำเป็นต้องทำโครงการใหม่ แต่จะนำโครงการที่มีอยู่แล้วมาเชื่อมโยง วิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกัน พร้อมสร้างคู่มือหรือแนวทางการขับเคลื่อนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยโรงเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องสมัครเข้าโครงการใดโครงการหนึ่ง ทุกโรงเรียนต้องทำเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง 30,000 กว่าโรงเรียน โดยไม่มีการประเมินโรงเรียน แต่โรงเรียนมีการประเมินตนเองตามบริบทของโรงเรียนเอง เลขานุการ รมว.ศธ. กล่าว

ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมจำนวน 52 คน โดยร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเชื่อมโยงของการพัฒนาโรงเรียนในสังกัดอย่างรอบด้านผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ ครูและผู้บริหารที่มีคุณภาพ และสถานศึกษาที่พร้อมต่อการสนับสนุนและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน 100 กว่าโครงการ เพื่อเชื่อมโยงในประเด็นที่สอดคล้องกัน และเน้นประเด็นที่เป็นจุดเด่นและความต่างของโครงการสู่ระบบการบริหารจัดการที่พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ พร้อมกับนำประเด็นความเชื่อมโยงเพื่อยกร่างแบบสอบถามความพร้อมของสถานศึกษา ต่อไป

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.