Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.ยกร่างแนวปฏิบัติ จัดสอบโอเน็ต 3 วิชา ย้ำต้องประเมินด้วยโครงงาน ห้ามประเมินด้วยข้อสอบ

Advertisement

สพฐ. เตรียมคลอดแนวปฏิบัติจัดสอบโอเน็ต 3 วิชา หวังให้มีประสิทธิภาพ
น่าเชื่อถือ เป็นไปในทางเดียวกัน ย้ำต้องประเมินด้วยโครงงาน
ห้ามประเมินด้วยข้อสอบ จัดระบบควบคุมครูให้คะแนนเด็กเกินจริง

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (20 ส.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ได้ออกประกาศกระทรวงเรื่อง
การกำหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต
โดยให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปรับลดวิชาที่สอบลงจาก 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 5 กลุ่มสาระฯ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนอีก 3
กลุ่มสาระฯ ได้แก่ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ให้สถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบเอง โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา
2558 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้ยกร่างประกาศ สพฐ.
เรื่องรูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3
กลุ่มสาระฯ ที่สถานศึกษาเป็นผู้ออกข้อสอบเองแล้ว
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ
เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Advertisement

Advertisement

“การประเมินต้องครอบคลุมการประเมินความรู้ ทักษะกระบวนการ
และการประเมินคุณลักษณะ นอกจากนี้ต้องให้ความสำคัญกับการประเมินภาคปฏิบัติ
และการประเมินต้องสอดคล้องกับลักษณะของวิชานั้นๆ
อย่างไรก็ตามขอย้ำว่าสถานศึกษาต้องประเมินผลตามสภาพความเป็นจริง
โดยเน้นให้เด็กทำโครงงาน และชิ้นงาน จะไม่ใช้วิธีการประเมินด้วยข้อสอบ
ขณะเดียวกัน สพฐ. ได้วางระบบควบคุมการประเมิน
เพื่อป้องกันการให้คะแนนที่เกินความเป็นจริง
หรือเป็นการช่วยเหลือเด็กตามที่หลายฝ่ายกังวลใจด้วย โดยในเดือนกันยายนนี้
สทศ. และ สพฐ.
จะเชิญประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่อไป”เลขาธิการ กพฐ.
กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 17:07 น.

You might also like