สพฐ.ยันเก็บค่าบำรุงการศึกษาตามกรอบกฏหมาย

483

“กมล” แจงสพฐ.เก็บค่าบำรุงการศึกษาเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
ชี้ยังไม่มีการยกเลิกประกาศเก็บค่าบำรุงการศึกษาอย่างเป็นทางการ
แต่มีการแนะให้หาแนวทางใหม่ในการจัดสรรเงินรายหัวให้แก่นักเรียนให้ครอบคลุม
การจัดการศึกษาทั้งระบบ

advertisement

จากกรณีสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผ่านสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โดยขอให้นายกฯใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเงินค่าบำรุงการศึกษา
เนื่องจากการเก็บเงินบำรุงการศึกษาขัดต่อมาตรา 43
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 และขัดต่อ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 นั้น วันนี้(30มิ.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า
ตนยืนยันว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมายในการเก็บค่าบำรุงการศึกษาซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
ไม่ได้ดำเนินการอะไรนอกเหนือหลักเกณฑ์และที่ผ่านมายังไม่มีคำสั่งอย่างเป็น
ทางการให้สพฐ.ยกเลิกประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา
เพียงแต่ให้ไปพิจารณาหาแนวทางใหม่
ซึ่งสพฐ.กำลังพิจารณาเรื่องการคิดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนราย
หัวให้แก่นักเรียนเพื่อให้ครอบคลุมการจัดการศึกษาในทุกเรื่อง

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า
ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมารัฐธรรมนูญกำหนดว่ารัฐต้องจัดการศึกษาให้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย จึงทำให้คนรู้สึกว่าเมื่อฟรีก็ต้องฟรีหมด
ทั้งๆที่ในความเป็นจริงรัฐอุดหนุนในส่วนที่เป็นความจำเป็นพื้นฐาน อาทิ
ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บได้
ส่วนที่มีการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมคือค่าใช้จ่ายพิเศษที่ส่ง
เสริมศักยภาพและพัฒนาผู้เรียน อาทิ ห้องเรียนพิเศษ ค่าจ้างครูต่างประเทศ
ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ
ซึ่งสพฐ.ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

advertisement


ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังมีการแก้ไขให้รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะตามความ
จำเป็นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็นการสอนเพิ่มเติมนอกเหนือหลักสูตรหรือเป็นหลักสูตรพิเศษก็คงต้อง
มีการระดมทรัพยากรเพราะถ้าจะให้ฟรีหมดทุกรายการคงต้องดูงบประมาณของประเทศ
ด้วยว่าเพียงพอหรือไม่ อย่างไรก็ตามหากคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติประการใด
หรือมีกฎหมายรองรับให้สพฐ.มีการเปลี่ยนแปลงประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการ
ศึกษา ทางสพฐ.ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม” ดร.กมล กล่าว “

advertisement

อ่านต่อที่ : http://dailynews.co.th/education/331718