สพฐ. ระดมความคิดเห็น การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาศึกษานิเทศก์

910
หลักสูตร พัฒนา ศึกษานิเทศก์-01
หลักสูตร พัฒนา ศึกษานิเทศก์-01

สพฐ. ระดมความคิดเห็น การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาศึกษานิเทศก์

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์

หลักสูตร พัฒนา ศึกษานิเทศก์-02
หลักสูตร พัฒนา ศึกษานิเทศก์-02

นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยจะมีการเริ่มต้นใช้ในปี 2565 ทั้งนี้เพื่อให้นโยบายถูกส่งต่อไปยังโรงเรียนและครู ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ศึกษานิเทศก์จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน เพื่อส่งต่อนโยบายสู่การปฏิบัติ สพฐ. ได้ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาศึกษานิเทศก์ จึงได้จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรศึกษานิเทศก์ ครั้งนี้ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในการออกแบบและจัดทําเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้ครอบคลุมทุกองค์ความรู้ ทั้งด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการนิเทศที่เกิดประสิทธิผล หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สื่อการเรียนรู้ การแนะแนว การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมจัดทําแผนการพัฒนายกระดับศักยภาพศึกษานิเทศก์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ. ต่อไป

หลักสูตร พัฒนา ศึกษานิเทศก์-03
หลักสูตร พัฒนา ศึกษานิเทศก์-03

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล สพฐ. ระดมความคิดเห็น การจัดทำหลักสูตร การพัฒนาศึกษานิเทศก์ จาก สพฐ.