สพฐ. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรฯ หลังวิพากษ์ เช็คได้ใน CBE Thailand

820

สพฐ. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรฯ หลังวิพากษ์ เช็คได้ใน CBE Thailand

สพฐ. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรฯ
สพฐ. รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรฯ

วันที่ 15 มกราคม 2565 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า สพฐ. ได้มีการจัดทำ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. และ (ร่าง) คู่มือการใช้กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. สำหรับการจัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1 – 3) และช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4 – 6) เสร็จแล้ว พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และการประชุมวิพากษ์มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ โดยจะสามารถนำเสนอ (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ และ (ร่าง) คู่มือการใช้หลักสูตรฯ ทั้ง 2 ช่วงชั้น ผ่านเว็บไซต์ CBEthailand ได้ภายในเดือนมกราคมนี้ ซึ่งใช้ในพื้นที่นวัตกรรม

ตามที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมอบหมายให้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การเรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (Competency-based Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะ คุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันผ่านการลงมือปฏิบัติจริง (active learning) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถทำงานเป็นทีมและมีความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกันภายใต้การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สพฐ. ได้วางแผนและขับเคลื่อนงานด้านหลักสูตร โดยแบ่งการดำเนินการ ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของครูในสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในด้านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

ส่วนที่ 2 การจัดทำ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. และ (ร่าง) คู่มือการใช้กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. โดยจะนำสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาผ่านสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 2 ว่า สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. และ (ร่าง) คู่มือการใช้กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช …. ในช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1 – ป.3) และนำเสนอผ่านเว็บไซต์ www.CBEThailand.com แล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 จากนั้นได้เปิดเวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ และ (ร่าง) คู่มือการใช้กรอบหลักสูตรฯ ผ่านการประชุมระบบ ZOOM Meeting ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ นักวิชาการ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชุมด้วย จำนวน 13 เวที แบ่งเป็น เวทีเสวนาสำหรับสาธารณชนจำนวน 7 เวที เช่น “ปรับหลักสูตรอย่างไร ให้ตอบโจทย์สังคมไทยและสังคมโลก” “หลักสูตรการศึกษาแบบไหน ช่วยเด็กไทยค้นพบเป้าหมายและศักยภาพของตนเอง” และเวทีเสวนาสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะจำนวน 6 เวที เช่น เวทีนักเรียนและเยาวชนในประเด็น “สิ่งที่คาดหวังในระดับโรงเรียนและห้องเรียนฯ” เวทีครูในประเด็น “คุณครูอยากเห็นหลักสูตรเป็นอย่างไร” และได้มีการเปิดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของสาธารณะชนผ่านแบบสอบในเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก CBE Thailand ด้วยควบคู่กันไป

ในเวลาต่อมา สพฐ. ได้มีการจัดประชุมเพื่อวิพากษ์สาระการเรียนรู้ของ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…. ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนทุกขนาดและทุกสังกัด ร่วมกันวิพากษ์ ปรับปรุง และแก้ไขให้สาระการเรียนรู้ สมรรถนะเฉพาะ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และองค์ประกอบต่าง ๆ มีความทันสมัย เหมาะสมกับช่วงวัย มีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างช่วงชั้น สะดวกต่อการบูรณาข้ามสาระการเรียนรู้ และสามารถนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะได้ อาทิ การวิพากษ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ ในสาระการเรียนรู้ในด้านศีลธรรม ดร. สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการในคณะอำนวยการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กราบนิมนต์พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม พระศรีธรรมภาณี ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม สถาบันอาศรมศิลป์ บาทหลวงวิวัฒน์ แพร่สิริ จากอัครสังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร และ ดร.ซัมซุง สาอุ จากวิทยาลัยอิสลามศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกันวิพากษ์เพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดการศึกษาด้านศีลธรรมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม

“ในขณะนี้ สพฐ. อยู่ระหว่างการนำผลการรับฟังความคิดเห็นและการประชุมวิพากษ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) กรอบหลักสูตรฯ และ (ร่าง) คู่มือการใช้กรอบหลักสูตรฯ ในช่วงชั้นที่ 1 – 2 และจะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ CBE Thailand ภายในเดือนมกราคม 2565 นี้ และ สพฐ. ขอเชิญชวนทุกคน ร่วมศึกษาข้อมูลและแสดงความคิดเห็น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ก่อนที่ สพฐ. จะนำไปวิจัยและพัฒนาโดยทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ส่วนการขยายผลสู่โรงเรียนนอกพื้นที่นวัตกรรมกรรมคงต้องดูจากผลการวิจัยการนำหลักสูตรไปใช้ตามกระบวนการ เพื่อให้แน่ใจก่อนว่า เกิดผลดีกับเด็กอย่างแน่นอนก่อน จึงจะดำเนินการขยายผลต่อไป” นางเกศทิพย์ กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาจาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดที่นี่ ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 ตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตร เลขา กพฐ.มั่นใจ ปรับหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทันใช้ปีการศึกษา 2565