สพฐ. ร่วมกับ มจร. ทำ “โครงงานคุณธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ” จัดประกวดโครงงานคุณธรรม

1863

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมมาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

สพฐ. ร่วมกับ มจร. ทำ “โครงงานคุณธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ” สร้างเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติ

“โครงงานคุณธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ” เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนก.สพฐ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ จึงได้จัดให้มีการเรียนรู้ด้วยการทำ
“โครงงานคุณธรรม” ขึ้น โดยใช้ “อัตลักษณ์วิถีพุทธ 29 ประการ” เป็นตัวชี้วัด

สพฐ. ร่วมกับ มจร. ทำ “โครงงานคุณธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ” สร้างเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติ
สพฐ. ร่วมกับ มจร. ทำ “โครงงานคุณธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ” สร้างเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติ

ประกอบด้วยด้านกายภาพ 7 ประการ ได้แก่

1. มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
2. มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน
3. มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน
4. มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามที่ต่าง ๆ
5. มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น
6. มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม และ
7. ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 100 %

.
ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ ได้แก่
1. บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน
2.บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
3. ครู พานักเรียนทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4. ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
5. ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน 5 ประการ ได้แก่
1. รักษาศีล 5
2. ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม
3. ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหาร ไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ
4. ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ และ
5. มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก
.

ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ ได้แก่
1. ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน
2. ไม่ดุ ด่า นักเรียน
3. ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน
4. โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ทำความดี
5. ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี
6. ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย
7. บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง และ
8. มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ
.
ด้านกิจกรรมประจำวันพระ 4 ประการ ได้แก่
1. ใส่เสื้อขาวทุกคน
2. ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์
3. รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน และ
4. สวดมนต์แปล
.
โดยขั้นตอนในการทำ “โครงงานคุณธรรม” เริ่มจากการที่เด็กนักเรียนนำปัญหาที่อยากแก้ไขในห้องเรียน มาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการ วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) ตรวจสอบ (Check) และ การดำเนินการให้เหมาะสม (Action)และใช้หลัก “อริยสัจ 4” เพื่อค้นหา “ทุกข์” สาวไปจนพบ “สมุทัย” เหตุแห่งทุกข์ แล้ววางเป้าหมายที่จะดับทุกข์ คือ “นิโรธ” นำไปสู่กระบวนการดับทุกข์ คือ “มรรค”

โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงงาน แล้วนำวิธีการที่ได้จากการวิจัย มาปฏิบัติจริงกับกลุ่มเป้าหมายในห้องเรียน เมื่อดำเนินการสักระยะโดยไม่น้อยกว่า 3 เดือน จึงนำผลที่ได้มาวัดและประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งหากประสบผลสำเร็จ นักเรียนสามารถนำโครงงานที่ได้ส่งเข้าประกวดในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา

โดยสามารถส่งผลงานได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัดอยู่ เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบแรกคัดเลือกตัวแทนจาก 18 ภาคคณะสงฆ์ และรอบระดับประเทศคัดเลือก Best Practice เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการทำโครงงานคุณธรรมได้ที่

www.vitheebuddha.com

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เบอร์โทรศัพท์ 0 2288 5889 หรือที่ www.krupra.netพระมหานพดล ธัมมานันโท เบอร์โทรศัพท์ 0 3524 8084 และ 08 7096 5350

ครูอัพเดตดอทคอมต้องขอขอบคุณที่มาจาก อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา เป็นอย่างสูงนะคะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย