สพฐ. ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรวอ.) ผลิตสื่อการสอน Active Learning ป.1 – ม.6 ให้คุณครู ครบ 8 กลุ่มสาระ 

3265
สพฐ.  ผลิตสื่อการสอน  Active Learning
สพฐ. ผลิตสื่อการสอน Active Learning

สพฐ.ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรวอ.) ผลิตสื่อการสอน Active Learning ป.1 – ม.6 ให้คุณครู ครบ 8 กลุ่มสาระ 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากครับ ด้วยสพฐ. ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรวอ.) ผลิตสื่อการสอนActive Learning ป.1 – ม.6 ให้คุณครู ครบ
8 กลุ่มสาระ ดังรายละเอียด

นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตชุดสื่อกิจกรรมวิดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรวอ.) โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

.
นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตชุดสื่อกิจกรรมวิดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มรวอ.)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตชุดสื่อกิจกรรมวิดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพ

รวมถึงเตรียมความพร้อมให้แก่ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสําหรับการใช้ชุดสื่อกิจกรรมฯ และพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ให้มีความทันสมัยและน่าสนใจ นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีของนักเรียนต่อไป ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา  และอ่านต่อที่
อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา  วันที่ 25  มิ.ย. 2563