Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.วางแผนควบรวมโรงเรียนเล็ก

Advertisement

“การุณ” เผยที่ประชุม สพฐ.วางระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ยันควบรวมโรงเรียน 10,971 โรง พร้อมมอบเขตพื้นที่การศึกษาทำความเข้าใจกับชุมชน

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันนี้(7มิ.ย.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)แก้ปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.ที่มีอยู่จำนวน 15,577 โรง โดยไม่มีการยุบเลิก นั้น ในการประชุมผู้บริหาร สพฐ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องนี้ โดยนำข้อมูลโรงเรียนมาพิจารณาและได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อเสนอ รมว.ศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า จากข้อมูลได้มีการแบ่งโรงเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูง 975 โรง ซึ่ง สพฐ.จะไม่เข้าไปยุ่งเพราะถือว่าบริหารจัดการได้ดีอยู่แล้ว 2.โรงเรียนที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีข้อจำกัด คือ โรงเรียนพื้นที่พิเศษ ห่างไกล พื้นที่สูงหรือเกาะ 336 โรง และโรงเรียนที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงเกิน 6 กิโลเมตร 3,295 โรง ซึ่งไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการได้ก็ต้องให้คงสภาพอยู่ก่อน และ3.โรงเรียนทั่วไปที่ห่างจากโรงเรียนใกล้เคียงไม่เกิน 6 กิโลเมตร 10,971 โรง ซึ่งจะต้องเข้าสู่การบริหารจัดการ
“สำหรับแนวทางดำเนินการคือ ในปี 2559-2560 จะมีการควบรวมโรงเรียนในกลุ่มที่ 3 โรง เพื่อให้มีครูครบชั้น และมีจำนวนนักเรียนต่อห้องที่เหมาะสม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้ง 2 รูปแบบ คือ การควบรวมทั้งโรงเรียนโดยให้ครูและนักเรียนไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง หรือ อาจควบรวมบางส่วนแล้วให้จัดการเรียนการสอนใน 2 โรงเรียนแต่แยกระดับกัน โดยสพฐ.จะให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ส่วนจะควบรวมโรงเรียนได้จำนวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานศึกษาและความเข้าใจของชุมชน”นายการุณกล่าวและว่า เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน ว่า การควบรวมโรงเรียนเป็นวิธีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของลูกหลาน ไม่ใช่การยุบเลิกโรงเรียน ทั้งนี้เมื่อได้ข้อยุติและรมว.ศึกษาธิการให้ความเห็นชอบ ก็จะส่งต่อให้กับคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ดำเนินการต่อไป …

Advertisement

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ อังคารที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 16.22 น.

You might also like