สพฐ. สานต่อโรงเรียนสุจริต ระดับ สพท. ประจําปี 2564 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

835
สพฐ. สานต่อโรงเรียนสุจริต ระดับ สพท. ประจําปี 2564 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)
สพฐ. สานต่อโรงเรียนสุจริต ระดับ สพท. ประจําปี 2564 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

สพฐ. สานต่อโรงเรียนสุจริต ระดับ สพท. ประจําปี 2564 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับ สพท. ประจําปี 2564 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

เพิ่มเพื่อน

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ประจําปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจะมีการจัดขึ้น จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 – 25 มีนาคม 2564 เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับ สพท. กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ให้ สพท. มีแผนบูรณาการของหน่วยงานที่เป็นไปตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) พร้อมจัดทําฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในสังกัด ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา เตรียมการในการดําเนินโครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเตรียมการในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของ สพท.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพฐ. สานต่อโรงเรียนสุจริต ระดับ สพท. ประจําปี 2564 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)
สพฐ. สานต่อโรงเรียนสุจริต ระดับ สพท. ประจําปี 2564 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564 โดยมี ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับ สพท. ผู้รับผิดชอบโครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ สพท. บุคลากรจากสํานักงาน ป.ป.ช. ครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่ดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีความโดดเด่นร่วมจัดนิทรรศการและนําเสนอผลงาน คณะทํางานส่วนภูมิภาค วิทยากรและคณะทํางานส่วนกลาง เข้าร่วม ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ ประชาสัมพันธ์ สพฐ.